Bestemmingsplan Terherne – Jelle-paad 7 (20-03-2019)

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft het perceel Jelle-paad 7 in Terherne.

Laatste wijziging

Maart 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken om een zonnedak met daaronder een opslagruimte te kunnen bouwen.

Inzien

Met ingang van 22 maart 2019  ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Terherne - Jelle-paad 7 voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Terherne - Jelle-paad 7 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie  over het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan Burgemeester en wethouders  van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Terherne Jelle-paad 7
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.