Bestemmingsplan Terherne - Ligoever Kupersleantsje (09-10-2018)

Het plangebied betreft de oever langs het Kupersleantsje die recentelijk is opgeknapt en waarbij er aanlegvoorzieningen zijn gerealiseerd.

Laatste wijziging

September 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het voornemen is om de bestemming aan te laten sluiten bij het huidige gebruik en de oever als aanleggelegenheid voor pleziervaartuigen te bestemmen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • De breedte van de aanduiding ‘ligplaats’ wordt op de verbeelding van het bestemmingsplan teruggebracht van 6 m. naar 2,5 m. .

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de ‘ Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Terherne – Ligoever Kupersleantsje’ die als bijlage aan het vastgestelde bestemmingsplan is toegevoegd.

Inzien

Met ingang van 15 oktober 2018 ligt gedurende 6 weken het op 25 september 2018 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Terherne – Ligoever Kupersleantsje met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Terherne - Ligoever Kupersleantsje inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.