Bestemmingsplan Terherne – reparatieplan woonboten nabij Terhernsterdyk 2a te Terherne (15-05-2018)

Het plangebied van dit reparatieplan wordt gevormd door het middels de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – recreatiewoonschepenligplaats’ omkaderde deel van het geldende bestemmingsplan. Dit plangebied omvat de percelen, kadastraal bekend als gemeente THN00, sectie A, nummers 2539 (geheel), 2540 (deels), 1956 (deels) en 3183 (deels: betreft oever van de Nije Sânsleat).

Laatste wijziging

April 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het betreft een reparatie in verband met een omissie met het geldende bestemmingsplan om zo een gemaakte fout uit het verleden te herstellen.

Inzien

Met ingang van vrijdag 18 mei 2018 liggen gedurende 6 weken het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Terherne – reparatieplan woonboten nabij Terhernsterdyk 2a te Terherne  met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1);
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1);
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het bestemmingsplan Terherne - reparatieplan woonboten nabij Terhernsterdyk 2A te Terherne  inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.