Bestemmingsplan Terkaple - Oenemawei 1 te Terkaple (25-01-2017)

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt centraal in het dorp Terkaple, westelijk achter de bestaande lintbebouwing aan de Oenemawei en noordelijk van de Heremafeart. Het plangebied betreft grotendeels agrarische cultuurgrond (een deel van kadastraal perceelnummer 759) en voor een klein deel de ten behoeve van de woonfunctie aan de Oenemawei 1 in gebruik zijnde gronden op het achtererf (een deel van kadastraal perceelnummer 81).

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 20 december 2016 besloten het bestemmingsplan Terkaple – Oenemawei 1 NIET vast te stellen.

Laatste wijziging

December 2016

Status

NIET vastgesteld

Beknopte inhoud

Voor het plangebied is het bestemmingsplan “Terkaple – Akmarijp” van de voormalige gemeente Skarsterlân van kracht (vastgesteld: 6 juli 2011). In dit geldende bestemmingsplan is het plangebied grotendeels voorzien van de bestemming ‘Agrarisch - Cultuurgrond’. Voor een klein deel aan de noordoostzijde geldt tevens de bestemming ‘Wonen’. Tevens is voor delen van het plangebied een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ van toepassing.

Nu bestaan er plannen voor het oprichten van een recreatiewoning met een kleine haven en schiphuis aan de Heremafeart en ontsloten met een weg op Roordahiem. Een dergelijk planvoornemen is niet passend in het planologisch juridisch kader van het geldende bestemmingsplan. Om het gebruik en het bouwen toch mogelijk te maken, is een herziening van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk. Dit vindt plaats met voorliggend bestemmingsplan. De doelstelling van dit bestemmingsplan kan dan ook worden samengevat als het treffen van een passende juridisch-planologische regeling in het plangebied die recht doet aan de gewenste gebruik- en bebouwingsituatie.

Inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het NIET vastgestelde bestemmingsplan Terkaple - Oenemawei 1 te Terkaple tevens inzien op de gemeentelijke website via de link onderaan deze pagina.

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt gedurende de termijn van terinzagelegging van het besluit beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen.