Bestemmingsplan Tjerkgaast 2017 (14-06-2018)

Het plan heeft betrekking op een groot deel van het dorp en is hoofdzakelijk afgestemd op het geldende bestemmingsplan. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de percelen Gaestdyk 56 en 43 en aan de oostzijde door het perceel Gaestdyk 20. De woningen aan de Trochreed aan de noordkant en de woningen aan It Foarfjild aan de zuidkant, alsmede enkele agrarische percelen aan de zuidkant van het dorp zijn eveneens in deze actualisatie meegenomen. Ten opzichte van het voorontwerp is nu ook het perceel Gaestdyk 45 (woonbestemming) aan het plangebied toegevoegd.

Laatste wijziging

Mei 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Verder is het uitgangspunt dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Het dorp is daarvoor geïnventariseerd, zodat de meest actuele situatie in beeld is voor het leggen van de meest passende bestemmingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving.

Inzien

Met ingang van 15 juni 2018 ligt gedurende 6 weken het op 30 mei 2018 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Tjerkgaast 2017 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Tjerkgaast 2017 ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.