Bestemmingsplan Wâldwei 3 & Wâldwei 5, Elahuizen (19-06-2019)

Het plangebied betreft de percelen Wâldwei 3 en Wâldwei 5 in Elahuizen. Deze percelen liggen aan de Wâldwei tussen Oudega en Elahuizen, ten zuiden van De Fluessen.

Laatste wijziging

Juni 2019

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Op het perceel Wâldwei 3 is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. De bebouwing op het perceel bestaat uit een karakteristieke Fryske stelpboerderij en een oorspronkelijke wagenberging. Op een afstand van circa 160 meter staat op het perceel Wâldwei 5 een ligboxenstal die vroeger onderdeel was van het agrarisch bedrijf. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd en de karakteristieke stelpboerderij op het perceel Wâldwei 3 is verkocht. De nieuwe eigenaar wil de bestemming van de boerderij omzetten naar een woonbestemming. Een deel van de boerderij zal worden gebruikt voor Bed & Breakfast en een deel van de deel (oude schuur) zal in combinatie met een deel van de tuin worden ingericht als ‘tearoom’.

Inzien

Met ingang van vrijdag 21 juni 2019 ligt gedurende zes weken het door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Wâldwei 3 & Wâldwei 5, Elahuizen met het bijbehorende raadsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Wâldwei 3 en Wâldwei 5, Elahuizen inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.

Vragen

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.