Bestemmingsplan Waterpark Follega 2019 (28-11-2019)

Het betreft een ontwikkellocatie achter het perceel Straatweg 32 te Follega.

Laatste wijziging

Oktober 2019

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Een particuliere initiatiefnemer wil hier een recreatieve ontwikkeling realiseren  met 16 arken in het water en 4 grondgebonden recreatiewoningen. Het bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan Waterpark Follega 2014 dat voorzag in 20 recreatieve arken in het water. Het nieuwe plan voorziet tevens in een aangepaste interne ontsluiting en een aanpassing van het parkeren.

Aan het bestemmingsplan is verder een up date van het beeldkwaliteitsplan toegevoegd dat na vaststelling deel uitmaakt van de gemeentelijke welstandsnota.

Deze welstand ontwikkelcriteria zien op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld .

Inzien

Met ingang van 29 november 2019 ligt gedurende 6 weken het op 13 november 2019  door de gemeenteraad van de Fryske Marren ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Waterpark Follega 2019 inclusief de vastgestelde welstand ontwikkelcriteria (wijziging welstandnota) met het bijbehorende raadsbesluit en de overige stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan inclusief de welstandontwikkelcriteria kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het bestemmingsplan Waterpark Follega 2019 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.