Bestemmingsplan Waterpark Follega 2019 (15-05-2019)

Het betreft een locatie achter het perceel Straatweg 32 in Follega.

Laatste wijziging

April 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Een particuliere initiatiefnemer wil hier een recreatieve ontwikkeling realiseren met waterarken met 16 (recreatie)arken in het water en 4 grondgebonden recreatiewoningen. Het bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan Waterpark Follega – 2014 dat voorzag in 20 woonarken. Het nieuwe plan voorziet tevens in een aangepaste interne ontsluiting en parkeerterrein.

Als bijlage bij het bestemmingsplan is een ‘Aanmeldingsnotitie m.e.r.beoordeling (vormvrij)’gevoegd op basis waarvan is vastgesteld dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Tegen een dergelijk m.e.r. besluit is geen apart bezwaar of beroep mogelijk.

Aan het voorontwerpbestemmingsplan is verder een update van het ‘Beeldkwaliteitsplan Waterpark Follega’ toegevoegd dat na de vaststelling deel gaat uitmaken van de gemeentelijke welstandsnota.

Inzien

Met ingang van 17 mei 2019 liggen gedurende 6  weken het ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019 met de bijbehorende stukken, inclusief de ontwerp welstandontwikkelcriteria (Beeldkwaliteitsplan Waterpark Follega 2018) , voor iedereen  ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); de ontwerp welstandsontwikkelcriteria /het genoemde beeldkwaliteitsplan is feitelijk  een wijziging van de Welstandsnota en ligt ter inzage op grond van artikel 12a, lid 2 en 12, lid 4 van de Woningwet .

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief de ontwerp welstandontwikkelcriteria kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie  over het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan Burgemeester en wethouders  van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan en de welstandontwikkelcriteria ,  waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.