Bestemmingsplan Wijckel - Lynbaen 10 te Wijckel (01-05-2018)

Het plangebied betreft het perceel, plaatselijk bekend als Lynbaen 10 te Wijckel en kadastraal bekend als gemeente BAL00, sectie M, nummer 01516.

Laatste wijziging

April 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de nu geldende bestemming ‘Recreatiewoning’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’, zodat permanente bewoning kan worden toegestaan.

Inzien

Met ingang van 4 mei 2018 ligt gedurende 6 weken het op 25 april 2018 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Wijckel – Lynbaen 10  met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1)
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Daarnaast is informatie over het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.