Bestemmingsplan Wijckel - Lytse Jerden 2 (27-11-2018)

De ontwikkeling heeft betrekking op het perceel Lytse Jerden 2 te Wijckel (kadastraal bekend als gemeente BAL00, sectie M, nummers 4266 en 4265 deels).

Laatste wijziging

Oktober 2018

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Wro-coördinatieregeling

Wij doen gelijktijdig kennisgeving van het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat de gemeenteraad op 28 juni 2017 heeft besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betreft de Wro-coördinatieregeling.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Voor deze ontwikkeling gaat het om een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en milieu en een bestemmingsplan.

Beknopte inhoud

Bestemmingsplan Wijckel – Lytse Jerden 2

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij:

  • het bestaande bouwvlak wordt vergroot (tot circa 1,27 ha.) binnen de agrarische bestemming voor een grondgebonden agrarisch bedrijf (in dit geval een melkgeitenhouderij), inclusief de benodigde landschappelijke inpassing;
  • de bouw van een jongveestal (serrestal) mogelijk wordt gemaakt.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning betreft de bouw van een jongveestal (serrestal) voor geiten, het veranderen van de inrichting met activiteiten met een beperkte milieutoets (OBM) en het dempen van een sloot op de locatie Lytse Jerden 2 te Wijckel.

Inzien

U kunt het bestemmingsplan Wijckel - Lytse Jerden 2 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.