Bestemminsplan Sondel - Jacobus Boomsmastraat 64 (20-01-2020)

Het plangebied betreft het perceel Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel. De percelen liggen in het buitengebied van de gemeente De Fryske Marren ten noordoosten van de kern Sondel.

Laatste wijziging

December 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Op het perceel is een agrarisch bedrijf aanwezig met een loonwerkbedrijf als neventak. Voor het bedrijf wordt een nieuw bouwvlak toegekend met een oppervlak van 3 hectare.

Inzien

Met ingang van vrijdag 24 januari 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.