Buitengebied Zuid West 2017 (05-10-2017)

Het plangebied van de beheersverordening bestaat uit het buitengebied van de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat. De begrenzing komt grotendeels overeen met de begrenzing van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2004 met uitzondering van een aantal bestemmingsplannen dat sinds de inwerkingtreding van het geldende bestemmingsplan is vastgesteld. Deze zijn nog recent genoeg en zijn buiten de werking van de beheersverordening gelaten. De dorpen in de voormalige gemeente zijn in (recente) afzonderlijke bestemmingsplannen geregeld en om die reden tevens niet opgenomen in deze beheersverordening.

Laatste wijziging

September 2017

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

De beheersverordening legt de bestaande planologische situatie vast van in dit geval de volgende bestemmingsplannen:

  • Bestemmingsplan Buitengebied 2004 (vastgesteld op 26 april 2005);
  • Bestemmingsplan Herziening Buitengebied 2004 (vastgesteld op 9 februari 2010);
  • Bestemmingsplan Buitengebied 2004, partiële herziening 2011 (vastgesteld op 25 september 2012).

De Beheersverordening wordt als toetsingskader gebruikt voor aanvragen om omgevingsvergunning totdat de actualisatie van de bestemmingsplannen in werking is getreden. In de verordening wordt het bestaande gebruik vastgelegd. De ruimte die de bestemmingsplannen bieden is overgenomen. De beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, die planologisch nog niet eerder waren toegestaan.

Inzien

De beheersverordening, het raadsvoorstel en –besluit kunt u met ingang van 6 oktober 2017 inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het geactualiseerde beheersverordening Buitengebied Zuid West 2017 inzien op ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het bestemmingsplan ook inzien op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1.

Bezwaar / beroep

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de Beheersverordening.

Inwerkingtreding

De beheersverordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.