Exploitatieplan Broek Zuid (20-12-2017)

Laatste wijziging

December 2017

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het exploitatieplan maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure en biedt de gemeente de mogelijkheid om de kosten die zij maakt te verhalen op een ontwikkelaar c.q. zelfrealisator in het plangebied ingeval de gemeente niet alle grond in eigendom heeft. Met het exploitatieplan  wordt het kostenverhaal (i.c. de aanleg van de kosten voor (her)inrichting van de openbare ruimte) gewaarborgd. Het exploitatieplan waarborgt daarmee de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

Het gelijktijdig vastgestelde bestemmingsplan Broek Zuid wordt afzonderlijk bekendgemaakt.

Gewijzigde vaststelling exploitatieplan

Bij de vaststelling is de volgende aanpassing doorgevoerd:

  • In het aangepaste taxatierapport bij het exploitatieplan wordt wat betreft het perceel It Súd 11 niet meer gesproken over een sloopkavel à 150.000,-- maar over twee bouwkavels met een gezamenlijke taxatiewaarde van € 450.000,-- ; bij de aanpassing van de taxatie voor het perceel is ook het exploitatieplan bijgesteld.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Broek Zuid inclusief welstand ontwikkelcriteria en ontwerpexploitatieplan Broek Zuid ’ die als bijlage aan het vastgestelde plan is toegevoegd.

Inzien

Informatie over het exploitatieplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.