Joure, Langweer, Nijehaske, Oudehaske en Buitengebied (26-06-2013)

In de afbeelding in de bijlage is de exacte begrenzing van het verordeningsgebied aangegeven. In Joure betreft dit het centrum van Joure (Joure-Kom), bedrijventerrein De Ekers en het onbebouwde deel van de wijk Wyldehoarne. In Langweer betreft het een groot deel van het dorp, inclusief de jachthavens en recreatieterreinen maar exclusief de meest recente uitbreidingswijk en het gebied van het voormalige transportbedrijf aan de zuidoostzijde van het dorp. In Oudehaske is dit het gehele dorp, uitgezonderd het bedrijventerrein aan de Hasker Utgongen en de uitbreiding van camping De Kievit (hiervoor gelden recente bestemmingsplannen). Ook maakt het bedrijventerrein Haskerveen inclusief Ecopark De Wierde deel uit van het verordeningsgebied. Tenslotte maakt het buitengebied van de gemeente Skarsterlân deel uit van het verordeningsgebied.

De bestemmingsplannen die recent genoeg zijn, zijn buiten de werking van de beheersverordening gelaten. De grens van het verordeningsgebied is hier op afgestemd. Dit geldt bijvoorbeeld voor enkele gebieden in het centrum van Joure en het buitengebied. Vandaar dat er witte vlekken in de begrenzing zitten. Tenslotte is het verordeningsgebied afgestemd op de geluidzones die ten gevolge van de zuivelfabriek in Scharsterbrug en Ecopark De Wierde van kracht is zijn. Deze gebieden zijn niet opgenomen in de beheersverordening.

Laatste wijziging

Juni 2013

Status

Vastgesteld

Inhoud

Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeente Skarsterlân bezig de vigerende bestemmingsplannen te actualiseren. Een deel van de bestemmingsplannen is nog niet geactualiseerd. Het gaat om verschillende delen van Joure, de dorpen Langweer en Oudehaske, bedrijventerrein Haskerveen (inclusief Ecopark De Wierde) en het buitengebied van de gemeente.

De geldende bestemmingsplannen voor deze gebieden zijn ouder dan 10 jaar. Voor deze gebieden zijn op dit moment bestemmingsplannen in voorbereiding, maar deze zullen voor 1 juli 2013 niet zijn vastgesteld. Om op 1 juli 2013 aan de actualiseringsplicht te voldoen, bestaat als alternatief voor een nieuw bestemmingsplan de mogelijkheid een beheersverordening op te stellen. Dit instrument leent zich voor situaties waarbij redelijkerwijs geen ruimtelijke relevante ontwikkelingen kunnen worden voorzien of waarbij onduidelijk is op welke termijn ruimtelijke ontwikkelingen verwacht kunnen worden. Voor die situaties legt een beheersverordening de ruimtelijke mogelijkheden uit de vigerende bestemmingsplannen vast en blijven ook alle legale situaties toegestaan die van die vigerende plannen afwijken. 

Gelet op de uitgangspunten dat er:

a. op korte termijn geen ruimtelijke relevante ontwikkelingen worden voorzien (die nog niet zijn geregeld in de vigerende bestemmingsplannen);

b. de gemeente kiest voor behoud van de fysieke en functionele structuur van het gebied;

c. de vigerende regelingen afdoende ruimte bieden voor kleinschalige ontwikkelingen op perceelsniveau;

kiest de gemeente voor het instrument 'beheersverordening' voor de bovengenoemde gebieden in de gemeente Skarsterlân om aan de actualiseringsplicht uit de Wro te voldoen.

Inzien

U kunt de beheersverordening Joure, Langweer, Nijehaske, Oudehaske en Buitengebied inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.