Lemmer, Oosterzee-Gietersebrug en Bantega (26-06-2013)

In de afbeeldingen in de bijlage zijn de exacte begrenzingen van het verordeningsgebied voor Lemmer, Oosterzee-Gietersebrug en Bantega aangegeven. De bestemmingsplannen die recent genoeg zijn, zijn buiten de werking van de beheersverordening gelaten. De grens van het verordeningsgebied voor Lemmer is hier op afgestemd. Vandaar dat er witte vlekken in de begrenzing zitten. Ook is het verordeningsgebied voor Lemmer afgestemd op de geluidzones, die rondom de bedrijventerreinen Buitengaats en Lemsterhoek van kracht zijn. Deze gebieden zijn niet opgenomen in de beheersverordening.

Laatste wijziging

Juni 2013

Status

Vastgesteld

Inhoud

Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeente Lemsterland bezig de vigerende bestemmingsplannen te actualiseren. Een deel van de bestemmingsplannen is nog niet geactualiseerd. Het gaat om verschillende delen van Lemmer, het dorp Oosterzee-Gietersebrug en het perceel Bandsloot 20 in Bantega.

De geldende bestemmingsplannen voor deze gebieden zijn ouder dan 10 jaar. Voor deze gebieden zijn op dit moment bestemmingsplannen in voorbereiding, maar deze zullen voor 1 juli 2013 niet zijn vastgesteld. Om op 1 juli 2013 aan de actualiseringsplicht te voldoen, bestaat als alternatief voor een nieuw bestemmingsplan de mogelijkheid een beheersverordening op te stellen. Dit instrument leent zich voor situaties waarbij redelijkerwijs geen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden voorzien of waarbij onduidelijk is op welke termijn ruimtelijke relevante ontwikkelingen verwacht kunnen worden. Voor die situaties legt een beheersverordening de ruimtelijke mogelijkheden uit de vigerende bestemmingsplannen vast en blijven ook alle legale situaties toegestaan die van die vigerende plannen afwijken.

Gelet op de uitgangspunten dat er:

a. op korte termijn geen ruimtelijke relevante ontwikkelingen worden voorzien (die nog niet zijn geregeld in de vigerende bestemmingsplannen);

b. de gemeente kiest voor behoud van de fysieke en functionele structuur van het gebied;

c. de vigerende regelingen afdoende ruimte bieden voor kleinschalige ontwikkelingen op perceelsniveau;

kiest de gemeente voor het instrument 'beheersverordening' voor een deel van Lemmer, voor Oosterzee-Gietersebrug en voor het perceel Bandsloot 20 te Bantega om aan de actualiseringsplicht uit de Wro te voldoen.

Inzien

U kunt de beheersverordening Lemmer, Oosterzee-Gietersebrug en Bantega inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.