Partiële herziening bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Uitbreiding bedrijventerrein Slotmolen (11-12-2013)

Het plangebied bevindt zich ten zuiden van het dorp en wordt begrensd door:

  • Het bestaande bedrijventerrein Slotmolen en de Tsjûkemarwei aan de noordzijde;
  • Het landelijk gebied aan de zuidzijde;
  • (de percelen) het Westend aan de westzijde.

Laatste wijziging

December 2013

Status

Vastgesteld

Inhoud

Op 5 juli 2012 is het bestemmingsplan “Sint Nicolaasga - Uitbreiding bedrijventerrein Slotmolen” door de gemeenteraad van Skarsterlân vastgesteld. Tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) beroep ingesteld door het bedrijf “De Hooidammen”, ten zuiden van de beoogde uitbreiding. Dit bedrijf vreesde in de uitvoering van zijn dagrecreatieve functie (visvijver, paintball, apenkooi en survivalactiviteiten) belemmerd te worden. In het vastgestelde bestemmingsplan was in artikel 4, lid 4.6 onder b, c en d van de planregels een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om ter plekke van de bestemming “Bedrijventerrein” onder voorwaarden de maximaal toegestane milieucategorie te verhogen van milieucategorie 2 naar milieucategorie 3.1, 3.2 of 4.1.

De Raad van State heeft op 17 juli 2013 ten aanzien van deze afwijkingsmogelijkheid uitgesproken dat de raad onvoldoende gemotiveerd heeft dat ter plekke van De Hooidammen (rekening houdend met het karakter van dat bedrijf) sprake kan zijn van een aanvaardbaar verblijfsklimaat, waarbij de bedrijfsvoering niet in onevenredige mate wordt belemmerd, indien zich de met de vestiging van bedrijven in milieucategorieën 3.1, 3.2 of 4.1 mogelijk gemoeide geluid-, geur- en visuele hinder alsmede gevolgen voor de waterkwaliteit van de visvijvers manifesteren.

Deze uitspraak is door gemeente Skarsterlân verwerkt in het digitaal vastgestelde (geconsolideerde) plan, waarbij de afwijkingsmogelijkheden in artikel 4, lid 4.6 onder b, c en d van de planregels zijn verwijderd.

Deze partiële herziening heeft betrekking op de reparatie van het bestemmingsplan door het wederom, in aangepaste vorm, opnemen van de afwijkingsmogelijkheden voor bedrijven uit een hogere milieucategorie. Hiervoor is nader onderzoek verricht naar in de uitspraak van de RvS genoemde milieu- en omgevingsaspecten.

Inzien

U kunt de partiële herziening van het bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Uitbreiding bedrijventerrein Slotmolen inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.