Wijzigingsplan 5 woningen in Delfstrahuizen (03-04-2019)

Het plangebied betreft het uitbreidingsplan Delfstrahuizen – West ten westen van de Marwei en ten noorden van de Pier Christiaansleat en ingeklemd tussen Delfstrahuizen en de Tsjûkemar.

Laatste wijziging

December 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij er vijf extra woningen mogelijk worden gemaakt binnen het uitbreidingsplan Delfstrahuizen – West.

Inzien

Met ingang van vrijdag 5 april 2019 ligt gedurende 6 weken het  vastgestelde wijzigingsplan 5 woningen in Delfstrahuizen met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het wijzigingsplan 5 woningen in Delfstrahuizen inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding 

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.