Wijzigingsplan Balk – Dubbelstraat 1 (05-09-2018)

Het bestemmingsplan Balk- Centrum, zoals vastgesteld op 26 april 2016 wordt hiermee gewijzigd voor het perceel plaatselijk bekend Dubbelstraat 1 (inclusief Dubbelstraat 1a) te Balk, kadastraal bekend gemeente Balk, sectie A, nummer 2432. Het betreft hier het voormalige gemeentekantoor.

Laatste wijziging

Juli 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Deze wijziging wordt toegepast ten behoeve van de wijziging van het maatschappelijke gebruik in reguliere woonbestemming met daaraan ondergeschikt een maatschappelijke gebruik (ten behoeve van de bibliotheek en servicepunt).

Inzien

Met ingang van 7 september 2018 ligt gedurende 6 weken het op 31 juli 2018 ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Balk-Dubbelstraat 1 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het wijzigingsplan en wijzigingsbesluit kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Het wijzigingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.