Wijzigingsplan Buitengebied – Ecologische Verbindingszone Easterskar (21-03-2018)

Het betreft een aan te leggen natuurgebied tussen Easterskar en de Tsjonger.

Laatste wijziging

Maart 2018

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

It Fryske Gea is voornemens een ecologische verbindingszone aan te leggen tussen natuurgebied Easterskar en de Tsjonger. Het wijzigen van de agrarische bestemming in de bestemming Natuur maakt de omvorming van ca. 22 ha. grasland naar een ecologische verbindingszone gelegen in het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) mogelijk.

Inzien

Met ingang van 26 maart 2018 ligt gedurende zes weken het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied – Ecologische Verbindingszone Easterskar, gemeente De Fryske Marren’ voor iedereen ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde wijzigingsplan Buitengebied - Ecologische Verbindingszone Easterskar inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het ontwerp wijzigingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Inspreken kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerp wijzigingsplan Buitengebied – Ecologische Verbindingszone Easterskar;
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.