Wijzigingsplan Buitengebied – Ecologische Verbindingszone Easterskar (29-05-2018)

Het betreft een aan te leggen natuurgebied tussen Easterskar en de Tsjonger.

Laatste wijziging

Mei 2018

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

It Fryske Gea is voornemens een ecologische verbindingszone aan te leggen tussen natuurgebied Easterskar en de Tsjonger. Het wijzigen van de agrarische bestemming in de bestemming Natuur maakt de omvorming van ca. 22 ha. grasland naar een ecologische verbindingszone gelegen in het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) mogelijk.

Inzien

Met ingang van 31mei 2018 ligt gedurende zes weken het wijzigingsplan ‘Buitengebied – Ecologische Verbindingszone Easterskar, gemeente De Fryske Marren’ voor iedereen ter inzage.

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde wijzigingsplan Buitengebied - Ecologische Verbindingszone Easterskar inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

In de periode waarin het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen beroep instellen:

  • als u eerder ook een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerp wijzigingsplan een zienswijze in te dienen.

Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo’n verzoek stuurt u naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt het plan nog  niet in werking. De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.