Wijzigingsplan Buitengebied - Nij Amerika 17 te Nijemirdum (17-03-2016)

Het plangebied van dit wijzigingsplan betreft het perceel Nij Amerika 17 te Nijemirdum. De begrenzing is afgestemd op de begrenzing van de huidige bestemming uit het geldende bestemmingsplan. De globale ligging van het plangebied is weergegeven naastgelegen figuur.

Laatste wijziging

Maart 2016

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

In het landelijk gebied tussen Balk en Nijemirdum loopt de smalle landweg ‘Nij Amerika’. Langs deze weg ligt een ruim opgezet bebouwingslint, vooral bestaande uit woonhuizen. Op huisnummer 17 staat een woonhuis uit 1970. Dit woonhuis is later in gebruik genomen als recreatiewoning.

De nieuwe eigenaar van de recreatiewoning wil dit weer in gebruik nemen als hoofdverblijf. Permanente bewoning van een recreatiewoning is op grond van het bestemmingsplan echter niet toegestaan. De gewenste situatie kan mogelijk worden gemaakt door gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan, waarmee de bestemming weer wordt gewijzigd ten behoeve van wonen. Om hier toepassing aan te geven is dit wijzigingsplan opgesteld.

Inzage

Met ingang van vrijdag 18 maart 2016 ligt gedurende zes weken het ontwerp wijzigingsplan Nijemirdum - Nij Amerika 17 ter inzage.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ook ter inzage bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Tevens zijn op de gemeentelijke website de bijbehorende bestanden te downloaden.

Reageren

In de periode waarin het ontwerp wijzigingsplan ter inzage ligt kunt u, als belanghebbende, een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij het College van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren:

Schriftelijk: op het postadres Postbus 101, 8500 AC te Joure.

Mondeling: u kunt daarvoor een afspraak maken via het telefoonnummer 14 05 14. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.