Wijzigingsplan Buitengebied - Westerein 20 te Harich (01-04-2016)

Het bestemmingsplan herziening bestemmingsplan Buitengebied 2004 van de gemeente Gaasterlân-Sleat, zoals vastgesteld op 9 februari 2010 en deels is herzien bij Partiële herziening 2011, zoals vastgesteld op 25 september 2012 wordt hiermee gewijzigd voor het perceel plaatselijk bekend Westerein 20 Harich, kadastraal bekend gemeente Balk, sectie L, nummer 323 (deels). Deze wijziging wordt toegepast ten behoeve van de oppervlaktevergroting van het agrarisch bouwperceel tot 1,5 hectare en verandering van de vorm van het agrarisch bouwperceel.

Laatste wijziging

Maart 2016

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Binnen het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 2004 bestaan mogelijkheden om het plan te wijzigen, zodanig dat de oppervlakte voor een in hoofdzaak grondgebonden agrarisch bedrijf kan worden vergroot tot een oppervlakte van 1, 5 hectare.

De gemeente De Friese Meren (sinds 1 juli 2015 gemeente De Fryske Marren) heeft aangegeven dat de wijziging van het bouwperceel en het vergroten naar achteren toe gezien het verkavelingspatroon goed inpasbaar is. Burgemeester en wethouders hebben dan ook besloten om in principe planologische medewerking te willen verlenen.

Het voorliggende wijzigingsplan biedt het juridisch planologische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.