Wijzigingsplan Echten – Hoofdweg 6a (21-10-2020)

Het plangebied ligt in de kern van het dorp Echten van de gemeente de Fryske Marren. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Oosterzee, sectie L, nummer 964.

Laatste wijziging

September 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het wijzigingsplan beoogt om een agrarisch perceel, gelegen tussen de percelen Hoofdweg 6 en 8 in Echten te wijzigen in een woonbestemming zodat hier één woning kan worden gebouwd. Dit perceel kende in het bestemmingsplan Echten een wijzigingsbevoegdheid daartoe.

Inzien

Met ingang van 23 oktober 2020 ligt gedurende 6 weken het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Echten – Hoofdweg 6a met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het  vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het wijzigingsplan Echten - Hoofdweg 6A tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.