Wijzigingsplan Herenweg 2 – Oosterzee (21-02-2019)

Het plangebied ligt in het buitengebied van gemeente De Fryske Marren, ten westen van de kern Oosterzee. Het bedrijfsperceel is kadastraal bekend als gemeente OTZ00, sectie L, nummers 49 en 51.

Laatste wijziging

Januari 2019

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het wijzigingsplan beoogt een wijziging in het bouwblok waardoor deze beter kan worden benut, maar waarmee de totale oppervlakte van het bouwblok niet wordt vergroot. Hierdoor wordt het wel mogelijk om het betreffende bouwblok beter te benutten. Tevens vindt er voor het gehele bedrijf een landschappelijke inpassing plaats.

Wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld

Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan is ambtshalve een aantal wijzigingen in het plan aangebracht. Deze wijzigingen betreffen het in de planregels (artikel 3.1) juridisch borgen van de landschappelijke inpassing en een aanpassing van de toelichting met betrekking tot de verwijzing naar het provinciale beleid (artikel 3.2.1 van de toelichting).

Inzien

Met ingang van vrijdag 22 februari 2019 ligt gedurende zes weken het op 4 februari 2019 gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Herenweg 2 te Oosterzee met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het wijzigingsplan Herenweg 2 - Oosterzee tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding 

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.