Wijzigingsplan Herenweg 2 – Oosterzee (26-10-2018)

Het plangebied ligt in het buitengebied van gemeente De Fryske Marren, ten westen van de kern Oosterzee. Het bedrijfsperceel is kadastraal bekend als gemeente OTZ00, sectie L, nummers 49 en 51.

Laatste wijziging

September 2018

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het wijzigingsplan beoogt een wijziging in het bouwblok waardoor deze beter kan worden benut, maar waarmee de totale oppervlakte van het bouwblok niet wordt vergroot. Hierdoor wordt het wel mogelijk om het betreffende bouwblok beter te benutten. Tevens vindt er voor het gehele bedrijf een landschappelijke inpassing plaats.

Inzien

Met ingang van vrijdag 26 oktober 2018 ligt gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan Herenweg 2 te Oosterzee met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpwijzigingsplan Herenweg 2 - Oosterzee tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpwijzigingsplan Herenweg 2 - Oosterzee
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving (VVH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.