Wijzigingsplan Joure – Geert Knolweg 52 (03-12-2020)

Het plangebied ligt ten zuiden van het perceel Geert Knolweg 52b te Joure.

Laatste wijziging

November 2020

Status

Bestemmingsplan

Beknopte inhoud

Aan de Geert Knolweg 52b te Joure is een LPG tankstation aanwezig. De afleverzuil bevindt zich langs de weg. Achterop het perceel bevindt zich de opslagtank met het vulpunt. Met het wijzigingsplan is de actuele veiligheidscontour van 35 meter voor het vulpunt vastgelegd.

Inzien

Met ingang van 7 december 2020 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het op 25 november 2020 door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan ‘Joure – Geert Knolweg 52’  met bijbehorende stukken .

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het wijzigingsplan Joure - Geert Knolweg 52 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende genoemde termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeente naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.