Wijzigingsplan Oosterzee – Holsteinpad 5 (05-03-2019)

Het plangebied betreft het perceel Holsteinpad 5 in Oosterzee.

Laatste wijziging

Februari 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de huidige agrarische bestemming wordt omgezet in een woonbestemming.

Inzien

Met ingang van vrijdag 8 februari 2019 ligt gedurende 6 weken het ontwerp-wijzigingsplan Oosterzee – Holsteinpad 5 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerp-wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het ontwerp-wijzigingsplan Oosterzee - Holsteinpad 5 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders  van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerp wijzigingsplan Oosterzee - Holsteinpad 5
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

Holstenpad 5

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

Aan de hand van de overleg- en inspraakresultaten wordt door burgemeester en wethouders een besluit genomen over het gereed maken van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp welstandsontwikkelcriteria voor de  vaststellingsprocedure met  zienswijzenmogelijkheid bij de gemeenteraad. Deze procedure wordt later apart bekendgemaakt.