Wijzigingsplan Rotstergaast - Schoterweg 17 (05-03-2019)

Het plangebied betreft het perceel Schoterweg 17 in Rotstergaast.

Laatste wijziging

Februari 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging van een agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Inzien

Met ingang van vrijdag 8 maart 2019 ligt gedurende 6 weken het ontwerp-wijzigingsplan Schoterweg 17 in Rotstergaast met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerp-wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het wijzigingsplan Schoterweg 17 in Rotstergaast tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerp wijzigingsplan Schoterweg 17 in Rotstergaast
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.