Wijzigingsplan Rottum – Nij Sân Rotten fase 1 (16-10-2020)

Het plangebied ligt nabij de Koets te Rottum.

Laatste wijziging

September 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

De wijziging is toegepast voor de bouw van vier woonkavels voor vrijstaande eengezinshuizen en vier woonkavels ten behoeve van twee – onder éen – kappers met bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen.

Inzien

Met ingang van 20 oktober 2020 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het op 29 september 2020 ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan ‘Rottum – Nij Sân Rotten fase 1’ met bijbehorende stukken.

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het bestemmingsplan Rottum - Nij Sân Rotten fase 1 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende genoemde termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.