Wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Heide 14 (25-11-2020)

Het plangebied betreft het perceel Sint Nicolaasga – Heide 14.

Laatste wijziging

November 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Op het perceel Heide 14 te Sint Nicolaasga ligt een bedrijvenbestemming. Het betreft een plan ten behoeve van de realisatie van één woning. Deze woning komt op de plaats van de voormalige werkplaats welke door een brand in 2017 is verwoest. Het voornemen is het wijzigen van de bedrijvenbestemming in een woonbestemming.

Gewijzigd vastgesteld

Ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan zijn een aantal wijzigingen in het plan aangebracht. Deze wijzigingen betreffen het in de planregels (artikel 3.5.2) juridisch borgen van een natuurtoets voorafgaand aan de sloop van de woning en een aanpassing van de verbeelding met betrekking tot de functieaanduidingen van de oude en de nieuwe woning.

Inzien

Met ingang van 27 november 2020 ligt gedurende 6 weken het op 10 november 2020 gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Heide 14 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het wijzigingsplan Sint Nicolaasga - Heide 14 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.