Wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Kade 5 - 7 (08-10-2020)

Het wijzigingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het realiseren van 12 grondgebonden woningen aan de Kade en 20 appartementen in een appartementengebouw aan De Oergong te Sint Nicolaasga. Ook voorziet het plan in het realiseren van garageboxen.

Laatste wijziging

September 2020

Status

Ontwerp

Inhoud

In het bestemmingsplan Sint Nicolaasga is een bevoegdheid opgenomen voor B en W om het bestemmingsplan voor het gebied aan de Kade 5 en 7 te wijzigen van de bestemming ‘bedrijventerrein’ in een woonbestemming. Het wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Kade 5 – 7 voorziet daar in.

Inzien

Met ingang van vrijdag 9 oktober 2020 tot en met donderdag 19 november 2020 ligt het ontwerpwijzigingsplan Sint Nicolaasga – Kade 5 – 7 ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van hetgemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het wijzigingsplan Sint Nicolaasga - Kade 5 - 7 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpwijzigingsplan Sint Nicolaasga – Kade 5 – 7
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.