Azc Balk mogelijk in april of mei weer open

Het azc in Balk kan mogelijk in april of mei weer open. Dat werd donderdagavond duidelijk op de informatiebijeenkomst over de heropening van het azc. Het college van b en w start binnenkort de vergunningprocedure. Vooruitlopend op het besluit over de vergunning, willen burgemeester en wethouders een gedoogtraject starten. Dit doet de gemeente niet zomaar. Het college van b en w wil hiervoor een zorgvuldig procedure volgen met mogelijkheid tot inspraak.

Definitieve vergunning

Voor het azc is een vergunning nodig. Het college start binnenkort de vergunningprocedure. Dit is de uitgebreide (lange) procedure. Het volgen van deze procedure betekent dat het college het besluit over de vergunning pas na de zomer kan nemen.

Gedogen van het azc

De urgentie voor opvangplekken is groot en de gemeente ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ruimte te bieden aan de opvang van asielzoekers. Het college heeft daarom het plan het centrum te gedogen, totdat er een besluit is genomen over de vergunning.

De gemeente wil het besluit over het gedogen zorgvuldig voorbereiden. Dit betekent dat de gemeente pas een definitief besluit over het gedogen neemt als de vergunningaanvraag  getoetst is, het college heeft ingestemd met de aanvraag en de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenking heeft afgegeven. Daarna ligt het ontwerp-gedoogbesluit twee weken ter inzage en kan iedereen zienswijzen indienen. Als het college vervolgens het gedoogbesluit neemt, zou het azc op zijn vroegst in april of mei weer open kunnen.

Voorwaarden aan het azc

De vergunningaanvraag voor het azc is dezelfde als twee jaar geleden en bevat ook dezelfde voorwaarden. Dit betekent dat bij vergunningverlening het azc uiterlijk 16 maart 2022 weg moet zijn. Ook het maximale aantal van 500 asielzoekers en de samenstelling met voornamelijk gezinnen blijft hetzelfde. Tijdens de informatieavond werd ook duidelijk dat de bestaande overlegcommissie met vertegenwoordigers van onder andere de omwonenden, plaatselijk belang, de raad van kerken, de lokale middenstand, sportverenigingen en het azc bij opening weer wordt gestart.

Waarom een verzoek tot heropening

Het COA heeft over het hele land extra opvangplaatsen nodig. Daarom heeft zij gemeente De Fryske Marren verzocht om het azc in Balk weer te openen. Het COA sloot het azc per 1 oktober. Aanleiding is de toegenomen bezetting van asielopvanglocaties in de afgelopen drie maanden. De doorlooptijd voor asielaanvragen duurt langer dan verwacht en asielzoekers met een verblijfsvergunning  moeten langer wachten op een woning. Dit als gevolg van de krapte op de woningmarkt. De totale verblijfsduur in de opvang wordt hierdoor langer dan verwacht. Sinds de zomer is ook het aantal asielaanvragen licht gestegen.