29 novimber: ôfskied wethâlder Johannes van der Pal (19-11-2018)

Dit item is verlopen op 30-11-2018.
Foto van Johannes van der Pal

Nei mear as 16 jier nimt Johannes van der Pal ôfskied as wethâlder fan ús gemeente. Johannes hat it wurk mei in protte wille dien, earst yn Lemsterland út namme fan Gemeentebelangen en dernei yn De Fryske Marren foar de FNP.

Jim binne fan herte wolkom by syn ôfskied, dat hâlden wurdt op tongersdei 29 novimber 2018, fan 16.00 oant 19.00 oere, yn de Beachclub op De Lemmer. It adres fan de Beachclub is Industrieweg 2, 8531 PA, De Lemmer.

Wij hearre graach foar freed 23 novimber of jo derby wêze kinne. Jo meie dit oan ús trochjaan fia secretariaat@defryskemarren.nl.

Graach oant sjen op 29 novimber!


Na meer dan 16 jaar neemt Johannes van der Pal afscheid als wethouder. Johannes heeft het wethouderschap met veel plezier vervuld, eerst namens Gemeentebelangen in Lemsterland en daarna in De Fryske Marren namens de FNP.

U bent van harte welkom bij zijn afscheid, op donderdag 29 november van 16.00 tot 19.00 uur, in de Beachclub in Lemmer. Het adres is Industrieweg 2, 8531 PA, De Lemmer.

Wij horen graag voor vrijdag 23 november of u aanwezig bent. U kunt dit doorgeven via secretariaat@defryskemarren.nl.

Graag tot ziens op 29 november!