Balans in de begroting geeft ruimte (08-05-2019)

Dit item is verlopen op 09-06-2019.
Foto ruimte, natuur

Woensdagavond 8 mei zijn de jaarcijfers 2018 en de kadernota 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. We sluiten 2018 af met een positief saldo van € 1.394.000. “Door in 2019 een pas op de plaats te maken en minder uit te geven aan nieuw beleid, zorgen we ervoor dat de begroting in balans blijft”, zegt wethouder Jos Boerland. “Zo houden we onze dienstverlening aan inwoners op  orde en krijgen we in de toekomst weer meer ruimte voor nieuwe plannen”.

Positief saldo over 2018

Onze gemeente sluit 2018 af met een positief saldo van € 1.394.000 (vorig jaar was dit
€ 1.341.000). Meevallers in 2018 komen vooral uit het grondbedrijf van de gemeente en door de verkoop van panden. Omdat het aantal uitkeringsgerechtigden met 13% daalde, zijn onze uitgaven voor inkomensvoorzieningen ook lager dan begroot. Dit is onderdeel van de Participatiewet. Aan de andere kant ontvingen we minder geld via de algemene uitkering van de Rijksoverheid. Het sociaal domein en dan vooral de jeugdhulp had, net als bij andere gemeenten, te maken met meer kosten dan we vooraf verwacht hadden.

Begroting in balans

De kadernota 2019 laat een gezond financieel vooruitzicht zien. De financiële uitdaging vanuit de vorige kadernota - namelijk het geld anders verdelen over de verschillende beleidsterreinen - is zorgvuldig aangepakt. Doel hiervan is om de begroting weer in balans te krijgen. De plannen die het college nu voorlegt aan de raad, hebben voor het grootste deel geen negatieve gevolgen voor inwoners, ondernemers en instellingen. Er is vooral gekeken naar de bedrijfsvoering van de gemeente en naar het verlagen van al in de begroting gereserveerde bedragen. Daarnaast stelt het college voor om € 1,1 miljoen minder uit te geven aan nieuw beleid (€ 1,5 miljoen in plaats van € 2,6 miljoen), zodat de begroting weer in balans komt. Verder wil het college de OZB-verhoging in lijn houden met de inflatie- en loonontwikkeling en hier dus geen extra verhogingen voorstellen.

Toch ruimte voor paar nieuwe plannen

De financiën zijn goed op orde en er is op tijd actie ondernomen om de begroting in balans te houden. Hierdoor blijft er toch ruimte voor een aantal nieuwe plannen, al geven we hier de komende twee jaar minder aan uit dan de jaren ervoor. Er is ruimte voor plannen op een aantal beleidsterreinen. Het college wil de komende jaren investeren in herinrichtingsprojecten, duurzaamheid, onderwijshuisvesting en digitalisering. Daarnaast gaan we de Omgevingswet invoeren en houden we de voorzieningen in de dorpen zo goed mogelijk op peil.

Maatregelen ‘begroting in balans’

Onderdeel van de kadernota 2019 zijn de maatregelen vanuit ‘begroting in balans’. Dit traject is in november 2018 in gang gezet om de begroting op tijd weer in balans te krijgen. Omdat er op een aantal beleidsterreinen een tekort ontstaat, moeten we op andere beleidsvelden minder uitgeven. Dat betekent keuzes maken, dingen anders doen, later doen of niet meer doen. Voorstel van het college is om in elk geval € 1,1 miljoen minder uit te geven aan nieuw beleid. “Een pas op de plaats om daarna weer te kunnen bouwen”.

Keuzes maken

Het college heeft daarnaast, in samenspraak met de raad, een aantal maatregelen onderzocht en voorbereid, met als doel het  beschikbare geld anders te verdelen over de beleidsterreinen. Er is vooral gekeken naar de bedrijfsvoering van de gemeente zelf en naar het verlagen van al gereserveerde bedragen in de begroting. Immers, soms zit er ruimte in budgetten en kunnen we ze op basis van ervaring nu bijstellen. De meeste maatregelen hebben dan ook geen gevolgen voor inwoners. Een aantal maatregelen die het college nu voorlegt aan de raad, hebben dat wel. Zo is één van de voorstellen om de tarieven van de binnensportaccommodaties gefaseerd te verhogen en meer in balans te brengen met de buitensportaccommodaties. Daarnaast stelt het college voor om een aantal leges kostendekkend te maken door verhoging van het tarief.

De complete lijst met maatregelen ‘begroting in balans’ vindt u in bijlage 1 en 2 van de kadernota 2019 en onderaan deze pagina.

Het petear hierover in de raad is op woensdag 19 juni. Het debat en beslút zijn op 3 woensdag 3 juli.

Te downloaden: