Begroting voor 2020 weer in balans (18-02-2019)

Dit item is verlopen op 31-03-2019.
Afbeelding financien

Het budget van € 112 miljoen dat De Fryske Marren jaarlijks kan besteden, moet vanaf 2020 anders worden verdeeld. Omdat op een aantal beleidsterreinen meer is uitgegeven dan vooraf was begroot, moeten gemeentebreed andere keuzes worden gemaakt. In juli 2019 besluit de gemeenteraad over die verdeling, zodat de begroting voor 2020 weer in balans is.  

Mogelijkheden in beeld

Het college van burgemeester en wethouders heeft meerdere mogelijkheden om de begroting weer in balans te krijgen in beeld gebracht. Met de raad is afgesproken dat er voor een bedrag van € 4,5 miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden zal worden voorgelegd. De raad kan dan keuzes maken om te komen tot het benodigde bezuinigingsbedrag: € 3 miljoen in 2020. Ook kan de raad met andere ideeën komen. Onder meer in de (jeugd)zorg is meer uitgegeven dan begroot, zodat gemeentebreed andere keuzes moeten worden gemaakt. Dat betekent soms ook dingen niet meer doen, of anders doen.

Maatschappelijke gevoeligheid

Diverse mogelijkheden om de begroting weer in balans te krijgen zijn echter maatschappelijk zeer gevoelig. Het college heeft daarom ook aangegeven welke maatregelen uit de lijst van € 4,5 miljoen wat het college betreft niet wenselijk zijn. Het college stelt voor om voor € 1,9 miljoen vanuit de voorstellen over te nemen en om daarnaast € 1,1 miljoen vanuit het budget voor nieuw beleid, de komende jaren niet uit te geven. Samen is dit € 3 miljoen.

Minder ruimte voor nieuw beleid

Er is dan weliswaar tijdelijk minder ruimte voor nieuwe ambities, maar de consequenties hiervan  liggen minder gevoelig. Hiermee worden maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk gespaard. Uiteraard is de keuze in juli aan de raad.

Wethouder Jos Boerland: “We zijn blij dat we dit pakket aan maatregelen kunnen voorleggen en bespreken, al blijft het een lastige opgave om een keuze te maken. Belangrijk uitgangspunt is dat we de samenleving zo min mogelijk willen raken”.

Vervolg

Meer informatie over de bezuinigingsopties zoals die de komende tijd worden besproken, vindt u hieronder. Ook inwoners en instellingen krijgen de gelegenheid om hierover in gesprek te gaan met de raad. Het uiteindelijke bezuinigingsvoorstel wordt opgenomen in de kadernota 2019. Besluitvorming daarover is begin juli.

Overzicht van de bezuinigingsmogelijkheden (de voorgestelde opties en de ongewenste opties)