College wil meewerken aan zonnepark op Lemsterhoek (31-01-2019)

Dit item is verlopen op 14-02-2019.
De ligging van het zonnepark

Aan de rand van industrieterrein Lemsterhoek bij Lemmer zijn plannen voor een zonnepark van ongeveer 31 hectare. Dit zonnepark is naar schatting goed voor het opwekken van energie voor meer dan 8.300 huishoudens. Het college is enthousiast over het initiatief en wil daarom meewerken. Het college legt het daarom voor aan de gemeenteraad. Het zonnepark is een initiatief van GroenLeven zonne-energie.

In overleg met de omgeving

De initiatiefnemer heeft al in 2017 omwonenden betrokken bij de plannen. Dit is voor het college een belangrijke voorwaarde om mee te werken aan initiatieven voor zonnevelden.

Wethouder Durk Stoker: “Wy ha as doel om yn 2030 sa folle mooglik enerzjy lokaal op te wekken. Dit inisjatief op De Lemmer is in moaie en grutte stap yn de goeie rjochting. Neffens my is er ek goeie ôfstimming mei de omjouwing west.”

Petear op 13 februari

Het initiatief wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 13 februari staat het op de agenda voor een Petear. Belanghebbenden kunnen dan hun standpunten toelichten aan de raadsleden. Twee weken later zal de gemeenteraad het onderwerp behandelen in haar Debat en Beslút. Na een positief besluit van de gemeenteraad start de formele inspraakperiode voor de ontwerp-omgevingsvergunning. Als er tijdens deze inspraak geen zienswijzen worden ingediend, kan het college daarna de vergunning definitief verlenen. Als er wel zienswijzen worden ingediend, legt het college deze opnieuw voor aan de gemeenteraad.

Sinnefjilden

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het beleidskader Sinnefjilden vastgesteld. In dat beleidskader is omschreven hoe we om willen gaan met initiatieven voor zonnevelden en zonneparken. De eerste voorkeur heeft de plaatsing van panelen op daken. Er is in de gemeente alleen niet voldoende geschikt dakoppervlak om te voorzien in alle energiebehoefte. Daarom is er ruimte voor grote zonneparken zoals deze. Ze moeten dan wel aansluiten op bestaand stedelijk gebied. In dit geval sluit het zonnepark aan op industrieterrein Lemsterhoek.