Concept Woonvisie De Fryske Marren ter inzage (05-12-2018)

Dit item is verlopen op 04-01-2019.
Afbeelding woonvisie

Tot en met donderdag 3 januari 2019 ligt de Concept Woonvisie De Fryske Marren 2019 tot 2023 ter inzage. U kunt tijdens die periode uw mening geven.

Waar gaat de Woonvisie over?

In de concept Woonvisie beschrijft gemeente De Fryske Marren het beleid op het gebied van wonen voor de periode 2019 tot 2023. De woonvisie vormt de basis voor onder andere de woningbouwontwikkeling in de gemeente en voor samenwerkingsafspraken op het terrein van het wonen, zoals de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties. De concept woonvisie gaat over de kwaliteit van het wonen. De gemeente De Fryske Marren kent een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Dit maakt het aantrekkelijk om in gemeente De Fryske Marren te wonen. Om die kwaliteit te behouden en te versterken staan er grote uitdagingen op stapel. De omslag naar een duurzame woningvoorraad, de transitie in de zorg en demografische veranderingen in onze bevolking zijn lange termijn opgaven. Het zijn ontwikkelingen die de komende decennia een grote inspanning vragen. In de visie doen we een beroep op alle partijen en inwoners om aan deze inspanning inhoud te geven.

Waar ligt de Woonvisie ter inzage?

Het concept is aan het eind van dit nieuwsbericht te downloaden. De concept Woonvisie De Fryske Marren 2019 tot 2023 kunt u vanaf 7 december ook inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure;
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1);
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88);
  • op de donderdagochtenden in De Gearte, Sint Odulphusstraat 69, Bakhuizen

Schriftelijk reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw mening geven. De officiële benaming hiervoor is zienswijze. U kunt uw zienswijze op de volgende manieren indienen:

  • Digitaal via e-mail via info@defryskemarren.nl.
  • Met een brief aan het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC te Joure.

Als u per e-mail of met een brief reageert, vragen wij u uw naam, adres en woonplaats te vermelden en ook het zaaknummer. Dit is nummer 1940111745.

Mondeling reageren

U kunt daarvoor een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.