Gemeente investeert in omgeving, zorg en duurzaamheid (06-07-2017)

Dit item is verlopen op 29-07-2017.
Afbeelding van de voorkant digitale kadernota 2017

Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de kadernota 2017, zijn woensdagavond vastgesteld in de gemeenteraad. In de kadernota staan de investeringen die de gemeente vanaf 2018 doet. Zo gaan we investeren in kwaliteit van de omgeving, veiligheid, de zorgtaak, klantgerichtheid, communicatie en duurzame voorzieningen. In totaal gaat het om een investeringsbedrag van € 6,3 miljoen. In dit bericht leest u hier meer over, zodat u weet waar het gemeentegeld in 2018 naar toe gaat. De gemeente staat er financieel stabiel voor en heeft 2016 afgesloten met een positief eindsaldo van € 154.000,-.
 

Wethouder Durk Durksz: “We binne bliid mei it fêststellen fan de jierrekken en de kadernota troch de gemeenteried. It binne  moaie ynvestearringen yn ús mienskip en we kinne de ferheging fan de lêsten (sa as de OZB)  foar ynwenners beperkt hâlde”.

Beperkte verhoging OZB

In de kadernota is vastgesteld om de OZB (onroerende zaakbelasting) in 2018  minder te verhogen dan in de jaren daarvoor. Omdat onze financiële positie sterk en stabiel is, kunnen we de lasten van inwoners en ondernemers zo min mogelijk laten stijgen. Ook is vastgesteld om in 2018 een bedrag van €6,3 miljoen te investeren in diverse plannen, waarvan u in deze nieuwsbrief een opsomming vindt.

Zorg op maat

In de zorg blijven we kijken naar mogelijkheden om minder kosten te maken en toch op maat te blijven ondersteunen. De gemeente gaat dan ook meer investeren in de WMO-voorzieningen, zodat we deze op het gewenste niveau te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de basisvoorzieningen zoveel mogelijk inspelen op de behoefte aan ondersteuning en maatwerk bij inwoners. We investeren vanaf 2018 een vast bedrag per jaar in het kansenbeleid (namelijk €221.000,- bovenop de € 80.000,- die al in de begroting zat). Samen met een aantal stichtingen zorgen we er met dit geld voor dat er kindpakketten beschikbaar zijn voor gelijke kansen, voor gezinnen met een minder besteedbaar inkomen.

Duurzame verlichting en oud papier

We investeren in duurzaamheid: de kosten die we hiermee besparen kunnen we weer besteden aan andere voorzieningen. Door meer gebruik van LED-lampen in de openbare verlichting, besparen we op  energiekosten. Het inzamelen van oud papier blijven we zo lang mogelijk samen met het verenigingsleven doen. In die gebieden waar de gemeente zelf het oud papier inzamelt, zetten we vanaf 2018 papiercontainers in, om papier nog beter te scheiden van het restafval.

Kunstgrasveld sportpark De Rien

Net als de sportvelden in Sintjohannesga en Balk in 2017, krijgt ook sportpark De Rien in Lemmer in 2018 een kunstgrasveld (€ 470.000,-). Bewegingsonderwijs staat hier centraal én er is sprake van een eigen bijdrage door de vereniging CVVO.

Opknappen van locaties

Daarnaast investeren we in het opknappen of herinrichten van een aantal locaties verspreid over de gemeente, zoals:

  • de omgeving rondom het project Knooppunt Joure en de Roazebosk;
  • het aanpassen van de Straatweg in Lemmer;
  • het Van der Walplein in Sloten;
  • het plein bij de kerk in Bakhuizen;
  • de kruising bij Huisterheide; 
  • de kruising De Dolten-Frankrijkdreef tussen Oudehaske en Vegelinsoord;
  • opwaardering hoek Hollewei/Gaestwei Bakhuizen;
  • kuierstrook Tsjamkedykje Balk;
  • fingersteigers passentenhaven Langweer.

Openbaar groen en fietspad

Aansluitend op ontwikkelingen en herinrichtingen van locaties, gaan we in 2018 investeren in de omgeving op die locaties: denk aan de omgeving van MFA Lemstervaart, Sinnebuorren en Maria Goretti in Joure, Sloten en Bakhuizen en de Dobbeleane in Sint Nicolaasga. Bij Nijemirdum verlengen we het bestaande fietspad voor een betere beleving van de IJsselmeerkust, door zowel  inwoners als bezoekers.

Renovatie en openingstijden van bruggen

De wandel- en fietsbrug tussen Skipsleat en Wyldehoarne gaan we in 2018 renoveren. Regulier onderhoud bleek voor deze brug niet voldoende te zijn. Het gaat om een bedrag van € 240.000,- voor een grote renovatie, inclusief nieuwe verlichting, zodat de iconische brug weer langere tijd mee kan en veilig blijft. Daarnaast wordt jaarlijks € 30.000,- voor renovatie in de toekomst gereserveerd.
In Balk gaan we het dek en de bovenbouw van de monumentale Teernstrabrug renoveren. Verder krijgen de vijf grotere bruggen ruimere openingstijden: ze blijven voortaan tussen 12.00 en 13.00 uur open. Dit voorziet in een grote behoefte bij passanten en ondernemers, zoals bleek uit de proef die we hebben gedaan. De bruggen en onze brugwachters spelen een belangrijke rol in de toeristische uitstraling van onze gemeente.

Versterking onderwijs bedrijfsleven

Onze gemeente heeft een beroepsbevolking waarin het MBO domineert. Het is dan ook een uitdaging om de doorstroming van MBO-ers naar bijvoorbeeld HBO te stimuleren en de link met het bedrijfsleven in onze gemeente te versterken. Dit draagt bij aan groei van de werkgelegenheid. We gaan hier de komende jaren in investeren: er komt geld beschikbaar voor bijscholing, vernieuwing van opleidingen en voor projecten in samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

Communicatie met inwoners

Als gemeente willen we u goed op de hoogte houden. Uit het onderzoek naar de kwaliteit van onze communicatie (2016), komt naar voren dat voor veel inwoners niet zichtbaar genoeg is wat de gemeente doet. Eén van de oorzaken is dat een grote groep inwoners hiervoor niet gebruik maakt van onze digitale middelen, zoals website, social media of digitale nieuwsbrief. Men mist dus een papieren bron. Dit geldt vooral ook voor achtergronden en uitleg bij projecten en besluiten. Daarom gaan we hier structureel in investeren. Met een jaarlijks bedrag van €35.000,- gaan we inwoners hier uitgebreider en huis aan huis over informeren. Raad en college denken dat we daarmee tegemoet komen aan een brede wens van onze inwoners.

Glasvezel voor snel internet

We stellen een achtergestelde lening van €5 miljoen beschikbaar aan de Stichting DFMopGlas, omdat we de kwaliteit en snelheid van het internet in onze gemeente willen verbeteren. Het gaat hierbij om de ‘grijze’ gebieden (hier ligt wel kabel, maar geen glasvezel), zoals in veel dorpen en op bedrijventerreinen. De provincie zorgt voor aanleg van glasvezel in de ‘witte’ gebieden (gebieden waar internet alleen mogelijk is via een aansluiting op het telefoonnetwerk, voornamelijk het platteland). Zo zorgen we er samen voor dat er overal in onze gemeente een snel en kwalitatief goed internet komt.

Kadernota, amendementen en moties

De volledige kadernota kunt u downloaden onderaan deze tekst. Een overzicht van de amendementen en moties, vindt u op de website van de gemeenteraad. De aangenomen moties zijn: 1, 2, 8 en 9. De aangenomen amendementen zijn: 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 12.

Evenwicht

De besluitvorming over de kadernota wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2021. We verwachten bij de begroting van 2018 een sluitend meerjarenperspectief te kunnen presenteren: een structureel evenwicht tussen uitgaven en inkomsten, zodat er beperkt inzet van spaargeld of algemene reserves nodig is.

Te downloaden: