Herstel van schade aan wegen en paden (06-09-2019)

Dit item is verlopen op 20-09-2019.
Afbeelding van schade aan wegen door droogte

Door meer droogte ontstaat er meer schade aan wegen en paden dan voorheen: denk aan het verzakken van bermen en wegen waardoor scheuren in het asfalt ontstaan. Ook in onze gemeente speelt dit probleem, vooral in het veenweidegebied. De komende tijd gaan we op verschillende locaties met herstelwerkzaamheden aan de slag, omdat we onze wegen en paden veilig willen houden.

Schade door droogte

Na de droge zomer van 2018 is er door onze gemeente voor € 50.000,- aan herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan het ‘plakken’ van scheuren, het dichtmaken van gaten en het ophogen van bermen. Het dichtmaken van scheuren is een tijdelijke oplossing, voordat een volledig nieuwe asfaltlaag wordt aangelegd. Doel van het herstelwerk is het in stand houden van de veiligheid van de wegen. Ook de komende tijd gaan we met herstelwerkzaamheden aan wegen en paden aan de slag. De aannemer start in de week van 18 september, onder andere op de Meerweg en de Terhernsterdyk.

Inspectie en vervolg

Iedere twee jaar vindt er een inspectie van wegen en paden plaats; de inspectie die momenteel nog loopt zit in de afrondende fase. Vooruitlopend op het rapport gaan we een aantal locaties nu alvast herstellen. In de loop van 2019 en 2020 worden de overige locaties hersteld of vervangen. In de kadernota van 2019 is, naast het reguliere onderhoudsbedrag, een bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor noodreparaties in verband met de droogte. Dit geld is nu beschikbaar zodat we kunnen starten met de eerste reparaties.

Voorbereiding op locaties

Voorbeelden van locaties waar herstel nodig is zijn de Meerweg in Rohel, de Hornstermeerweg in Vegelinsoord, Haulstersingel bij Joure, Koopmanweg en Kempenaersweg in Echten en Echtenerbrug, de Lange Hoek en Mardyk in Elahuizen en de Terhernsterdyk (fietspad, zie foto). Het ophogen van bermen doen we zoveel mogelijk zelf en momenteel vinden de voorbereidingen hiervoor plaats: we brengen grond ter plaatse en op de wegen brengen we vakken aan, zodat de aannemer hier medio september kan starten met het herstellen van het asfalt. In overleg met hen geven we prioriteiten van locaties aan.

Toekomst

De reden van schade is vaak een combinatie van veengrond, bomen in de berm en een lage waterstand waardoor meer verzakkingen ontstaan. Meer droogte zal als gevolg van klimaatverandering structureel zijn. In het beleidsplan Wegen 2020-2024 houden we hier dan ook rekening mee. Het betekent dat in de toekomst de huidige wegen en paden minder lang meegaan. Bij de aanleg van nieuwe wegen en paden moet worden ingespeeld op de nieuwe klimaatsituatie en de lagere waterstand.