Nijjierstaspraak en toast / Nieuwjaarstoespraak en toost (31-12-2020)

Dit item is verlopen op 06-01-2021.

Nijjierstaspraak en toast Alle jierren hâlde wy begjin jannewaris in nijjiersgearkomste yn it gemeentehûs. Dit jier nûgje wy jo graach út foar de online nijjierstaspraak weryn’t boargemaster Fred Veenstra tegearre mei de wethâlders werom sjocht op it ôfrûne jier en foarút sjocht nei 2021.

Jo kinne de nijjierstaspraak live folgje op woansdei-te-jûn 6 jannewaris om 19.00 oere op ús social mediakanalen en ús webside. It linkje fine jo fanôf 4 jannewaris op ús webside en stiet no alfêst klear op ús Youtube-kanaal ûnder ‘nieuwjaarstoespraak 2021’. Wy slute de nijjierstaspraak ôf rûn 19.20 oere mei in digitale toast, tegearre mei de riedsleden en jo as ynwenners.

Ried, kolleezje en meiwurkers fan De Fryske Marren winskje jo in goed âld en nij ta. Graach oant sjen yn 2021!


Normaal gesproken houden we begin januari een nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis. Dit jaar nodigen we u graag uit voor de online nieuwjaarstoespraak waarin burgemeester Fred Veenstra samen met de wethouders terugblikt op het afgelopen jaar en vooruit kijkt naar 2021.

U kunt de nieuwjaarstoespraak op woensdagavond 6 januari om 19.00 uur live volgen via onze social mediakanalen: het linkje naar de livestream staat alvast klaar op het Youtubekanaal van De Fryske Marren, onder ‘nieuwjaarstoespraak 2021. We sluiten de toespraak af om ca. 19.20 uur met een digitale toost, samen met de raadsleden en u als inwoners.

Raad, college en medewerkers van De Fryske Marren wensen u een goede jaarwisseling toe. Graag tot ziens in 2021!