Onderzoek naar haalbaarheid voorkeurslocatie nieuwbouw basisscholen Sint Nicolaasga (22-10-2020)

Dit item is verlopen op 29-10-2020.

Dalende leerlingenprognoses en een groot aantal schoolgebouwen van zo’n 40 jaar oud, maken dat renovatie of nieuwbouw van scholen in onze gemeente nodig is. Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat kinderen in de gemeente goed onderwijs kunnen volgen en dat de scholen toekomstbestendig zijn.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de schoolbesturen CBO Meilân en met de Bisschop Möller Stichting (BMS). Beide besturen hebben één school in Sint Nicolaasga. Zowel De Paedwizer als It Klimmerblêd hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor uitbreiding en/of renovatie. Voor beide scholen geldt dat nieuwbouw de voorkeur heeft. De schoolbesturen van De Paedwizer en It Klimmerblêd in Sint Nicolaasga zijn daarom gestart met een voorbereidend onderzoek om 1 schoolgebouw voor beide scholen te gaan bouwen. Ook in het opgestelde ‘Masterplan Sint Nyk’ kwam huisvesting van de scholen in 1 gebouw als wens naar voren.

Locatie-onderzoek

Voor de nieuwbouw van de scholen De Paedwizer en It Klimmerblêd heeft de gemeente locatie-onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek is gekeken naar: verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en fietsroutes, grondpositie, afstand voorzieningen en toekomstige ontwikkelingen.

Voorkeurslocatie

Als meest geschikte locatie voor nieuwbouw van beide basisscholen in Sint Nicolaasga kwam naar voren: de locatie aan de westkant van de Gaastweg, ter hoogte van het Hongerskar. Deze locatie heeft een goede bereikbaarheid, er is ruimte voor parkeren, de grond is al in bezit van de gemeente en de locatie staat toekomstige ontwikkelingen niet in de weg. De voorkeurslocatie wijkt af van die uit het ‘Masterplan Sint Nyk’. En voor de voorkeurslocatie is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan wordt aangepast. De direct betrokkenen zijn persoonlijk door de gemeente op de hoogte gebracht van de voorkeurslocatie. Nu moet worden gekeken naar de haalbaarheid van deze voorkeurslocatie.

Hoe verder?

De basisscholen zijn gestart met de bouwvoorbereiding en werken vol enthousiasme samen aan de plannen voor één nieuw schoolgebouw. Beide schoolbesturen staan achter het locatieonderzoek en de voorkeurslocatie. De schoolbesturen gaan de komende maanden verder met de voorbereiding.

De aanvraag voor vervangende nieuwbouw van beide schoolgebouwen moeten de schoolbesturen nog indienen. Hiervoor moeten de plannen eerst verder worden uitgewerkt en de haalbaarheid van de voorkeurslocatie worden onderzocht. De gemeenteraad beslist vervolgens of zij het bedrag voor de nieuwbouw van het schoolgebouw beschikbaar stelt.