Noodopvang vanaf 8 juni

Vanaf 8 juni alleen noodopvang voor zorgpersoneel

Vanaf 8 juni gaan de basisscholen en de buitenschoolse opvang weer volledig open. De dagopvang en de gastouderopvang zijn al sinds 11 mei volledig open. Met ingang van 8 juni wordt de noodopvang daarom afgebouwd. Dit geldt ook voor de (nood)opvang van kwetsbare kinderen.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Hierbij geldt nog steeds 1 of 2 ouders die in de zorg werken. Hier gaat het om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Ook geldt dit voor zorgpersoneel van defensie (militaire artsen en verpleegkundigen). De noodopvang voor zorgpersoneel blijft in ieder geval tot 1 juli beschikbaar. De noodopvang in avond, nacht en weekenden is zonder extra kosten voor ouders.

Wat als er op reguliere tijden toch extra opvang nodig is?

Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.Voor de kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u, zoals gebruikelijk, wijzigingen in uw situatie doorgeeft aan de Belastingdienst. U kunt voor deze (extra) opvanguren kinderopvangtoeslag aanvragen. Is er geen plek bij de opvangorganisatie? Misschien kunnen mensen uit uw omgeving helpen. Of vraag een andere kinderopvangorganisatie of gastouder(bureau).

Besproken wordt op dit moment nog hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona. Over dit punt volgt vanuit de Rijksoverheid nog informatie.

Einddatum avond/nacht/weekendopvang

Op dit moment is besloten dat de avond/nacht/weekendopvang tenminste tot 1 juli wordt voortgezet voor kinderen van ouders die in de zorg werken. In de week van 22 juni wordt besloten of verlenging van de avond/nacht/weekend noodopvang daarna nog nodig is.

Vergoeding kinderopvang

De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang stopt per 8 juni. Ouders met kinderopvangtoeslag en die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, krijgen een vergoeding. De vergoeding van het maximum uurtarief wordt berekend over de periode van 16 maart tot en met 7 juni. Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.

Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.

Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?

Ouders krijgen deze vergoeding in juli op hun bankrekening. U hoeft hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen. Zie voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, en over waar u terecht kunt met verdere vragen: www.svb.nl/opvang.