Inspraak concept-Recreatievisie De Fryske Marren

Dit item is verlopen op 09-12-2017.

Het college van B en W van gemeente De Fryske Marren maakt op grond de Inspraakverordening  bekend dat voor de gemeente een concept-Recreatievisie is opgesteld.

De concept-Recreatievisie heeft betrekking op de periode 2018 – 2025. Het streefbeeld voor recreatie en toerisme voor onze gemeente is als volgt: “De gemeente De Fryske Marren is een aantrekkelijke krachtige plattelandsgemeente voor water- cultuur- en natuurliefhebbers en biedt jaarrond actieve en ontspannende vrijetijdsactiviteiten”.

Inspraakreacties worden meegenomen met de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad. De concept-Recreatievisie ligt op grond van de Inspraakverordening met ingang van vrijdag 10 november 2017 gedurende 4 weken ter inzage.

Waar ter inzage

De concept-Recreatievisie kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

De concept-Recreatievisie kunt u ook inzien op de gemeentelijke website.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden en ingezetenen van gemeente De Fryske Marren een zienswijze indienen over de concept-Recreatievisie. Dat kan schriftelijk of mondeling.

Schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • Inspraak concept-Recreatievisie
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, onderdeel recreatie en toerisme, via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, onderdeel recreatie en toerisme via telefoonnummer 14 05 14.

Digitaal formulier: