Ontwerp-beleidsregel bebouwde kommen De Fryske Marren 2016

Dit item is verlopen op 01-10-2016.

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren hebben op 22 juli 2016 ingestemd met de ontwerp-beleidsregel bebouwde kommen De Fryske Marren 2016.

Waarom een beleidsregel voor bebouwde kommen

Deze beleidsregel  beoogt gemeentebreed eenduidigheid en uniformiteit te bewerkstelligen omtrent het begrip bebouwde kom in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij en de Wabo. De beleidsregel richt zich niet op de bebouwde kom in de zin van de wegenverkeerswetgeving.

Waar en wanneer kunt u de beleidsregel inzien

De beleidsregel ligt vanaf 19 augustus 2016 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de beleidsregel inzien bij:

  • centrale balie van het gemeentehuis te Joure, Herema State 1
  • servicepunt te Balk, Dubbelstraat 1
  • servicepunt te Lemmer, Vissersburen 88

De stukken zijn voor iedereen tijdens openingstijden kosteloos in te zien. Tegen betaling van de verschuldigde leges kunt u een afschrift krijgen. U kunt de ontwerp-beleidsregel ook downloaden onderaan deze tekst.

Opmerkingen over de beleidsregel? Reageer dan uiterlijk 29 september 2016

Wij noemen die reactie een zienswijze. Een zienswijze wordt betrokken bij het definitieve besluit over de verordening. U kunt tot en met 29 september een zienswijze bij ons indienen.

U kunt een zienswijze indienen door een brief te sturen naar:
Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren
Postbus 101
8500 AC  JOURE