Ontwerplijst met monumentale en waardevolle bomen en boomstructuren 2015

Dit item is verlopen op 23-01-2016.

Op grond van artikel 4:10a APV stelt het college van burgemeester en wethouders een lijst van beschermde houtopstand vast. Het college heeft daartoe de ontwerpbomenlijst opgesteld. Op deze lijst staan alle beschermenswaardige (monumentale en waardevolle) bomen in de gemeente De Fryske Marren. Dit zijn bomen op zowel particuliere als op gemeentegrond.

De ontwerplijst met waardevolle bomen en boomstructuren 2015 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • monumentale- en waardevolle bomen particulieren en gemeentelijke bomen;
  • plattegronden met de monumentale en waardevolle boomstructuren.

Doel

Met het vaststellen van de bomenlijst beoogt het college de monumentale en waardevolle bomen in de gemeente te beschermen. Wanneer een boom op deze lijst staat, is het verboden om zonder ontheffing van het college de boom te kappen of te doen kappen. In de APV staan de criteria opgenomen, op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend. Bomen en boomstructuren die niet in deze lijst zijn opgenomen worden vrijgesteld van de kapvergunningplicht.

Waar ter inzage

Met ingang van vrijdag 11 december 2015 ligt gedurende zes weken de ontwerplijst van beschermde houtopstand (hierna te noemen: bomenlijst) met de bijbehorende stukken ter inzage.

De ontwerpbomenlijst met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure;
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1);
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze over de bomenlijst indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling.

Schriftelijk:

Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbomenlijst
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijk beheer via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling ruimtelijk beheer via telefoonnummer 14 05 14.