De gemeenteraad heeft vanavond besloten om de camping aan de Plattedijk in Lemmer een volledig toeristische invulling te geven. Hiermee stemt de raad in met het advies van het college om te kiezen voor scenario 3 voor de toekomst van de camping: namelijk volledig toeristisch, zonder vaste standplaatsen, met aandacht voor trekkersplaatsen, campertoerisme en flexibele verhuuraccommodaties. Onderdeel van dit besluit is het beëindigen van de huurovereenkomsten met de vaste standplaatshouders per 1 november 2021.

Duidelijkheid

Wethouder Irona Groeneveld: “We zijn blij met de duidelijkheid die er nu is voor de toekomst van de camping. Een volledig toeristische invulling biedt het meeste perspectief voor een toekomstbestendige camping op deze locatie. Zo biedt de camping straks variatie en is deze voor een breed publiek toegankelijk”.

Sociaaleconomisch verdient toeristische invulling de voorkeur

De onderzochte toekomstscenario’s door onderzoeksbureau Van der Reest variëren van volledig toeristisch naar volledig vaste plaatsen, een combinatie daarvan of een toeristisch bungalowpark. Sociaaleconomisch verdient een volledig toeristische invulling de voorkeur boven varianten met vaste plaatsen. Ook de raad ondersteunt deze onderbouwing.

Grote impact

Irona Groeneveld: “We beseffen dat dit besluit een grote impact heeft op de vaste gasten. Veel gasten staan al jaren op de camping. Voor alle vier onderzochte scenario’s is het zo dat het volledig opnieuw inrichten van de camping noodzakelijk is, omdat de huidige situatie vanuit veiligheidsoogpunt niet kan blijven bestaan. We zijn in elk geval blij dat er nu duidelijkheid is voor de vaste campinggasten, al heeft dit een grote impact”.

Financiële vergoeding  

De gemeente stelt een financiële regeling beschikbaar voor het opruimen en ontruimen van de standplaatsen door de vaste campinggasten. De vaste campinggasten ontvangen een brief over dit besluit, over het beëindigen van de huurovereenkomsten per 1 november 2021 en over de financiële vergoeding die de gemeente beschikbaar stelt.

Aansluiting bij recreatieve profiel van Lemmer

Frans Veltman, wethouder recreatie en toerisme: “De toeristische invulling sluit het beste aan bij het toeristisch-recreatieve profiel van Lemmer en onze ambities op het gebied van recreatie en toerisme. We zien toegevoegde waarde voor Lemmer en de regio in een gevarieerd aanbod, met aandacht voor trekkersplaatsen, campertoerisme en flexibele verhuuraccommodaties met een hoge belevingswaarde".

Invulling geven aan een toekomstbestendige camping

Het besluit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Dat geldt ook voor het beëindigen van de overeenkomsten met de vaste gasten.


Rat entscheidet über touristische Interpretation für Camping Lemmer

Heute Abend hat der Gemeinderat beschlossen, dem Campingplatz am Plattedijk in Lemmer eine vollständige touristische Interpretation zu geben. Der Gemeinderat stimmt hiermit dem Rat des Stadtrates zu, sich für Szenario 3 für die Zukunft des Campingplatzes zu entscheiden: nämlich komplett touristisch, ohne feste Stellplätze, mit Aufmerksamkeit für Plätze für Wanderer und Radfahrer, Camper-Tourismus und flexible Mietunterkünfte. Teil dieser Entscheidung ist die Kündigung der Mietverträge mit den Mietern der festen Stellplätzen zum 1. November 2021.

Klarheit

Beigeordnete Irona Groeneveld: “Wir freuen uns über die Klarheit, die jetzt für die Zukunft des Campingplatzes besteht. Eine vollständig touristische Interpretation bietet die besten Aussichten für einen zukunftssicheren Campingplatz an diesem Standort. Auf diese Weise wird in Zukunft der Campingplatz Abwechslung bieten und einem breiten Publikum zugänglich sein.”

Aus sozioökonomischer Sicht wird touristische Interpretation bevorzugt

Die von der Forschungsagentur Van der Reest untersuchten Zukunftsszenarien variieren von vollständig touristischen bis zu vollständig permanenten Stellplätzen, eine Kombination aus diesen oder einem touristischen Bungalowpark. Aus sozioökonomischer Sicht ist eine vollständige touristische Interpretation Varianten mit dauerhaften Plätzen vorzuziehen. Der Gemeinderat unterstützt auch diese Begründung.

Großer Einfluss

Irona Groeneveld: “Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung einen großen Einfluss auf die feste Gäste hat. Viele Gäste sind seit Jahren auf dem Campingplatz. Für alle vier untersuchten Szenarien ist eine vollständige Neugestaltung des Campingplatzes erforderlich, weil die aktuelle Situation aus Sicherheitsgründen nicht fortgesetzt werden kann. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass es jetzt Klarheit für die festen Campinggäste gibt, obwohl dies einen großen Einfluss hat.”

Finanzieller Ausgleich

Die Gemeinde stellt eine finanzielle Regelung für das Aufräumen und Räumen der Stellplätze durch die festen Campinggäste zur Verfügung. Die Campinggäste erhalten einen Brief über diese Entscheidung, über die Beendigung der Mietverträge zum 1. November 2021 und über die von der Gemeinde zur Verfügung gestellte finanzielle Entschädigung.

Anpassung an Lemmers Freizeitprofil

Frans Veltman, Beigeordnete Freizeiteinrichtungen und Tourismus: “Diese Variante passt am besten zum touristischen Freizeitprofil von Lemmer und den Ambitionen der Gemeinde im Bereich Freizeit und Tourismus. Wir sehen einen Mehrwert für Lemmer und die Region in einem vielfältigen Bereich, mit Aufmerksamkeit für Plätze für Wanderer und Radfahrer, Camper-Tourismus und flexible Mietunterkünfte mit einem hohen Anziehungskraft".

Entwicklung eines zukunftssicheren Campingplatzes

Die Entscheidung wird in naher Zukunft weiter ausgearbeitet. Dies gilt auch für die Kündigung der Verträge mit den festen Gästen.