Het instellen van een rekenkamer of rekenkamercommissie is een wettelijke plicht. De rekenkamer of rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar gemeentelijk beleid. De gemeenteraad mag daarin een eigen vorm kiezen. Onze raad heeft gekozen voor een lokale rekenkamercommissie (RKC) met alleen externe leden. De rekenkamercommissie is in functie sinds 1 juli 2014 en is de eerste Rekenkamercommissie van de gemeente De Fryske Marren.

Hoe werkt de rekenkamercommissie?

De onderzoeken van de RKC zijn vooral bedoeld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en gemeentelijke taken te beoordelen en zo een bijdrage te leveren aan de toezichthoudende rol van de raad.

Alle verzoeken voor onderzoeken worden verzameld. In het lopende kalenderjaar bepaalt de rekenkamercommissie welke onderwerpen onderzocht gaan worden. Dit gebeurt aan de hand van selectiecriteria die een relatie hebben met zaken zoals het maatschappelijk belang, het financieel belang of de risico’s dan wel twijfels over de beleidsuitvoering.

Na selectie van een onderzoeksthema wordt hierover gecommuniceerd met de gemeenteraad.  Daarna volgt de uitvoering van het onderzoek. Uiteindelijk worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Dit rapport is openbaar en wordt ter bespreking aan de gemeenteraad aangeboden.

Suggesties voor het doen van onderzoek

De RKC vraagt u als inwoners van de gemeente om onderwerpen aan te dragen voor onderzoek. Het moet dan wel gaan om gemeentelijke taken en de uitvoering daarvan, die vallen onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W. Wanneer u over dergelijke zaken meent dat het door de rekenkamercommissie onderzocht zou kunnen of moeten worden, kunt u uw voorstellen tot onderzoek, met een korte toelichting op de argumenten, berichten aan de secretaris van de RKC.

Uw suggestie kunt u sturen per e-mail naar r.koster@defryskemarren.nl maar u kunt dat ook doen per post naar:
Rekenkamercommissie De Fryske Marren, t.a.v. de heer R.M. Koster, Postbus 101, 8500 AC  Joure.

Contact met de rekenkamer

Het contact met de rekenkamercommissie gaat via de secretaris, de heer R.M. Koster. Hij is telefonisch te bereiken op 0513 - 239 026 en per email r.koster@defryskemarren.nl.

Onderzoeken

Hieronder vindt u de onderzoeken van de Rekenkamercommissie.

Onderzoeken

Leden van de rekenkamer

In De Fryske Marren bestaat de rekenkamercommissie uit 3 leden.

Leden van de rekenkamer