De resultaten van de onderzoeken zijn hier terug te lezen.

Onderzoek inwoners- en overheidsparticipatie 2021

678 respondenten (53% van de leden van het inwonerspanel) deden mee aan het onderzoek.

Inwonersparticipatie

Vrijwel iedereen (98%) vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen doen en denken. De fysieke leefomgeving is daarbij het belangrijkste thema: 83% van de respondenten vindt het belangrijk dat inwoners daarover meedenken. Ook meedenken met de ontwikkeling van gemeentelijk beleid (77%) wordt relatief belangrijk gevonden. Meedenken over gemeentelijke dienstverlening vindt een meerderheid van belang (62%). Mee kunnen denken over gemeentelijke financiën is slechts voor een derde (34%) belangrijk.

De mate van invloed die men wil verschilt ook per thema. Zo vindt 50% van de respondenten dat bij de fysieke omgeving de inwoner minimaal moet meebeslissen of mee ontwikkelen (coproductie). Bij gemeentelijke financiën is dit slechts 10%.

71% wil alleen meewerken aan gemeentelijke projecten in eigen woonplaats of buurt.

83% geeft aan een digitale enquête een goed middel te vinden om mee te denken. Hier kan een vertekening in het resultaat optreden, omdat deelnemers aan het inwonerspanel (in feite een digitale enquête) hier al voor hebben gekozen. 42% van de respondenten vindt een fysieke bijeenkomst prettig, 28% een online meeting. De andere vormen van contact worden door 20% of minder van de inwoners genoemd. Slechts 1% heeft geen behoefte of interesse om betrokken te worden. De inwoners die wel betrokken willen worden (per saldo dus 99%) geven aan dat de hoeveelheid tijd die ze hieraan zouden willen besteden afhankelijk is van het onderwerp (80%).

64% van de respondenten geeft aan nooit te hebben meegedaan met een gemeentelijk project of initiatief. Belangrijkste reden daarvoor is dat ze aangeven nooit gevraagd te zijn (79%). Ruim een derde van de inwoners (35%) heeft zelf weleens (meerdere malen of eenmaal) meegedaan of meegedacht met een gemeentelijk project of initiatief. De inwoners beoordelen hun ervaring met het meedoen of meedenken met een gemeentelijk project of initiatief gemiddeld met een 6,5. Het cijfer wordt vooral gedrukt doordat men het gevoel had dat beslissingen al waren genomen en/of men de informatievoorziening of terugkoppeling niet goed vond.

Overheidsparticipatie

Als inwoners zelf een idee of initiatief hebben, zou een derde (34%) de gemeente benaderen om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Bijna een kwart (23%) zou alleen willen meedenken en niet uitvoeren. Ruim een kwart (26%) zou de gemeente niet benaderen, omdat ze denken dat de gemeente hier niet open voor staat. Iets minder dan een tiende zou het gewoon zelf regelen.

Als het initiatief van de inwoners zelf komt dan zien de inwoners als belangrijkste rollen van de gemeente: expertise inbrengen (73%), proces begeleiden (73%) en geld beschikbaar stellen (72%). Vrijwel geen enkele inwoner geeft aan dat de gemeente geen rol heeft.

Bijna twee derde van de inwoners (65%) vindt dat belangenorganisaties betrokken moeten worden naast individuele inwoners. Een zesde (16%) vindt dat belangenorganisaties in plaats van individuele inwoners belangen kunnen behartigen en 7% vindt dat individuele inwoners zelf actief moeten meedoen, zonder belangenorganisaties.

Te downloaden

Rapportage onderzoek Participatie

Onderzoek subsidieaanvragen 2019

In juni 2019 heeft het inwonerspanel een vragenlijst ingevuld over subsidies. Dit heeft ons waardevolle informatie opgeleverd over de bekendheid en het gebruik van de verschillende subsidiemogelijkheden. Hieronder leest u meer over de resultaten en wat we hiermee gaan doen.

Algemeen

In totaal hebben 702 inwoners de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een responspercentage van 52%. Na een herweging is het onderzoek representatief voor onze gemeente.

Resultaten

Zowel bij gemeente De Fryske Marren als bij de provincie Fryslân zijn er veel subsidiemogelijkheden om de leefbaarheid in kern, wijk, dorp, stad of regio te versterken. In het onderzoek hebben we inwoners gevraagd naar de bekendheid en het gebruik van subsidies. Een paar resultaten:

 • Bekendheid subsidiemogelijkheden: Iets meer dan de helft (57%) van de inwoners is op de hoogte van het feit dat er bij gemeente en provincie financiële mogelijkheden zijn voor de subsidiëring van maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen in hun eigen dorp. Inwoners die op de hoogte zijn, weten dit met name via mensen uit de buurt (40%), de (regionale) krant (37%) en de website van de gemeente (35%). De wijze waarop men een aanvraag in kan dienen en ondersteuning kan krijgen bij de aanvraag zijn niet goed bekend.
 • Gebruik subsidiemogelijkheden: We hebben inwoners gevraagd of ze zelf weleens gebruik hebben gemaakt van een subsidiemogelijkheid. Het gebruik is beperkt: 93% geeft aan in de afgelopen vijf jaar van geen enkele subsidiemogelijkheid gebruik te hebben gemaakt. Een kwart van de inwoners weet wel dat een stichting/vereniging uit hun eigen dorp de afgelopen vijf jaar weleens gebruik heeft gemaakt van een subsidiemogelijkheid.
 • Procedure subsidieaanvraag: We hebben aan de inwoners die of zelf een subsidie hebben aangevraagd of betrokken waren bij de subsidieaanvraag van de stichting/vereniging uit hun eigen dorp, gevraagd hoe ze de procedure hebben ervaren. Dit zijn in totaal 67 inwoners. De meerderheid vindt dat ze voldoende persoonlijke ondersteuning vanuit de gemeente/provincie heeft gekregen bij de aanvraag van de subsidie. Ook de informatie over de procedure is voor de meerderheid duidelijk.

Suggesties voor verbetering

Wij hebben de panelleden ook gevraagd naar suggesties voor verbetering. Met de volgende suggesties gaan wij binnenkort aan de slag:

 • Blijven herhalen dat er subsidiemogelijkheden zijn, via de website, Groot De Fryske Marren, de nieuwsbrief, regionale kranten etc.
 • Communiceren welke subsidies zijn verleend voor welke activiteit of evenement.
 • Verenigingen en stichting in de gemeente aanschrijven dat er subsidie mogelijkheden zijn voor bepaalde incidentele activiteiten en evenementen.
 • Samenwerken met welzijnsorganisatie De Kear.

Vervolg

Naast de bovengenoemde suggesties gaan wij bekijken of er nog andere mogelijkheden zijn om meer bekendheid te geven aan de subsidiemogelijkheden.

Te downloaden:

Onderzoek naar veiligheidsbeleving 2019

In oktober en november 2018 heeft het inwonerspanel een vragenlijst ingevuld over de veiligheidsbeleving in De Fryske Marren. In totaal hebben 763 panelleden de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 56%. De resultaten zijn daarmee representatief voor onze gemeente.

Belangrijkste resultaten

Waardering voor veiligheid

Onze inwoners geven een 7,9 als waardering voor de veiligheid in hun eigen buurt. Dat is een mooie waardering en sluit aan bij de resultaten uit de AD-misdaadmeter, waarin onze gemeente als veiligste gemeente van Friesland is gewaardeerd. Het overgrote deel van onze inwoners (63%) voelt zich nooit onveilig in hun eigen buurt. Slecht verlichte plaatsen en paden worden genoemd als belangrijkste reden voor onveiligheidsgevoelens.  

Overlast in De Fryske Marren

De belangrijkste vorm van overlast is te hard rijden (genoemd door 80%). Het is ook het meest genoemde overlastaspect dat de gemeente moet aanpakken. Naast hard rijden, ondervinden inwoners regelmatig overlast van buren door geluid (27%) of huisdieren (23%). Pesten of treiteren komt het minste voor (6% van de inwoners heeft hier last van) maar zorgt wel voor de meeste impact: 41% van de inwoners die er mee te maken heeft, ervaart hiervan veel overlast. Opvallend is dat ruim de helft (52%) van de inwoners aangeeft dat zij overlast niet melden. Slechts iets meer dan een tiende (11%) zou dit altijd of meestal doen. Een derde doet soms melding van overlast in de buurt. De belangrijkste redenen om niet altijd een melding te maken van overlast zijn ‘dat het er niet van komt’ of ‘dat er toch niets mee wordt gedaan’.

Buurtbemiddeling

De afgelopen jaren is in onze gemeente het project buurtbemiddeling gestart, waarbij getrainde vrijwilligers kunnen bemiddelen bij een buurtconflict. Bijna een derde deel van onze inwoners is positief over buurtbemiddeling en vindt het een goed instrument.

Verdachte situaties

Een meerderheid van onze inwoners (61%) heeft niets verdachts meegemaakt. De meest voorkomende verdachte situatie die wordt genoemd is: “Eén of meer verdachte personen die lang in een geparkeerde auto bleven zitten”. Ruim één derde (35%) doet niets met een verdachte situatie, vooral omdat ze twijfelen of het wel belangrijk genoeg is.

Hoe nu verder?

De gemeente heeft veel inzicht gekregen door de resultaten vanuit dit onderzoek. Deze input nemen wij mee in het Veiligheidsplan 2019-2022.

Te downloaden:

Onderzoek digitale dienstverlening augustus 2017

Het vijfde onderzoek voor het inwonerspanel (augustus 2017) ging over de digitale dienstverlening van onze gemeente en de overheid. In totaal hebben 927 panelleden de vragenlijst ingevuld, dit is een respons van 62%. De resultaten zijn (op basis van geslacht, leeftijd en plaats) representatief voor onze gemeente als geheel.

Een paar resultaten op een rij

Het onderzoek ging onder meer over het gebruik van de digitale kanalen. Zo blijkt dat 59% van de inwoners onze website de laatste drie maanden heeft bezocht en dat men vooral zoekt naar contactinformatie, openingstijden, specifieke producten en nieuws.  Inmiddels weet 32% van de inwoners dat we een gemeentelijke app hebben en heeft 20% van de inwoners deze geïnstalleerd. Het gebruik hiervan kan zeker nog groeien. MijnOverheid  wordt inmiddels door 79% van de inwoners gebruikt, vooral voor de belastingdienst en gemeentelijke aanslagen.
De tevredenheid over de digitale diensten is over het algemeen ruim voldoende / goed én 70% van de inwoners vindt het online kunnen regelen van zaken met de gemeente belangrijk. Het onderzoek gaat ook in op de vraag naar mogelijke nieuwe online diensten en digitale kaarten.

Hoe nu verder?

De gemeente krijgt veel inzichten door de resultaten vanuit dit onderzoek, ook over mogelijke verbeterpunten. We gaan nu aan de slag met het rapport om te kijken of, waarmee en hoe we onze digitale dienstverlening aan onze inwoners kunnen verbeteren. We houden u hiervan op de hoogte.

Te downloaden:

Onderzoek sporten en bewegen in de openbare ruimte november 2017

In november 2017 is een onderzoek via het Inwonerspanel van gemeente De Fryske Marren uitgevoerd naar sporten en/of bewegen in de openbare ruimte (ruimte die voor iedereen gratis toegankelijk is: straat, pleinen, parken, water, etc.). In totaal hebben 896 inwoners de vragenlijst ingevuld (respons 61%). De resultaten zijn (op basis van geslacht, leeftijd en plaats) representatief voor onze gemeente als geheel.

Aan de hand van de uitkomsten van deze peiling beoordeelt de gemeente of aanpassing van het beleid ten aanzien van sporten en bewegen in de openbare ruimte wenselijk is en of dit, mede gezien de noodzakelijke financiële middelen, realiseerbaar is.

Een paar resultaten op een rij

Van de inwoners doet 87% minimaal één keer per maand aan sporten en/of bewegen in de openbare ruimte. Inwoners doen het meeste aan wandelen/nordic walking, gevolgd door toerfietsen/wielrennen. De meest gebruikte plekken om te sporten en/of bewegen zijn het wandelpad, het fietspad, de openbare weg en het bos. Van de inwoners is 76% tevreden over de mogelijkheden in zijn of haar buurt. 74% is goed op de hoogte van de mogelijkheden in de buurt. En 71% zegt dat in de buurt voldoende mogelijkheden zijn.
De belangrijkste redenen om te sporten en/of bewegen zijn: omdat het gezond is (78%) en het ontspant (68%). Sporten en/of bewegen in de openbare ruimte wordt veelal met familieleden (43%) of alleen (41%) gedaan. Een derde van de inwoners zou graag meer willen sporten en/of bewegen in de openbare ruimte. Daarvoor worden de volgende suggesties gedaan:

 • Meer voorlichting, promotie en communicatie.
 • Meer wandelpaden aanleggen.
 • Meer fietspaden aanleggen.
 • Goed onderhoud.

Inwoners betrekken bij verbeteren sport en/of bewegen in de openbare ruimte

Bijna 16% van de respondenten wil betrokken worden bij het verbeteren van de mogelijkheden om te sporten en/ of te bewegen in de openbare ruimte. Deze groep inwoners wil dit met name via een internetpanel/forum (57%) of via bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente (51%).Daar geven wij graag gehoor aan. Alle panelleden zijn uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst.

Sportnota

Alle verzamelde informatie, zowel uit het onderzoek als de vervolgbijeenkomst, wordt meegenomen als input voor de sportnota, die in de loop van 2019 gaat verschijnen.

Te downloaden:

Onderzoek aanbod welzijnsdiensten november 2016

Het derde onderzoek van het inwonerspanel ging over het aanbod van welzijnsdiensten in onze gemeente. In totaal hebben 1.048 panelleden de vragenlijst ingevuld, dit is een respons van 72%. De uitkomsten geven inzicht in de bekendheid van het welzijnsaanbod in onze gemeente.

Zo is de bekendheid van het sociaal wijkteam, twee en een half jaar na de invoering, behoorlijk goed. Daarnaast zijn de activiteiten van het welzijnswerk gemiddeld niet heel bekend bij de inwoners, hier is dan ook zeker verbetering mogelijk. Ook ging de vraagstelling over buurtbemiddeling, inwonersinitiatieven, Punt Twa, jongerenwerk en de beweeg- en cultuurcoaches. De bekendheid per welzijnsdienst is verschillend.

Actie

Actiepunten zijn dan ook vooral gericht op het verbeteren van de communicatie over de verschillende welzijnsdiensten die er zijn. Hier ligt zowel een taak voor onze gemeente (sociaal wijkteam en inwonersinitiatieven) als voor de welzijnsorganisatie (Punt Twa en beweeg- en cultuurcoaches).
In het collegeadvies leest u hier meer over. Ook zijn de doelen besproken met de welzijnsorganisaties Miks Welzijn, Timpaan Welzijn, Van der Holst Coaching en wordt de communicatiecampagne in 2018 nieuw leven in geblazen. Eind 2018 / eerste kwartaal 2019 voeren we deze peiling nogmaals uit om te bekijken of de acties resultaat hebben opgeleverd.

Te downloaden:

Onderzoek communicatie mei 2016

De resultaten van het tweede onderzoek van het inwonerspanel van gemeente De Fryske Marren zijn bekend. Het onderzoek ging over de communicatie van de gemeente. In totaal hebben 1.105 panelleden de vragenlijst ingevuld. Met 75% van het totaal aantal panelleden is dit een goede respons.

De uitkomsten laten duidelijk zien dat er in de ogen van de panelleden de nodige verbeterpunten zijn. Met name op het gebied van communicatie rond gemeentelijke projecten kan het volgens de panelleden beter.

Communicatie op papier

Uit het panelonderzoek kwam onder meer naar voren dat voor veel inwoners niet zichtbaar genoeg is wat de gemeente doet. Eén van de oorzaken is dat een grote groep inwoners hiervoor niet gebruik maakt van onze digitale middelen, zoals website, social media of digitale nieuwsbrief. Men mist dus een papieren bron. Dit geldt vooral ook voor achtergronden en uitleg bij projecten en besluiten. Hier is nu structureel in geïnvesteerd: sinds 8 november 2017 verschijnt elke maand een gemeentelijk katern van 6 pagina’s, huis aan huis, in het maandblad GrootDeFryskeMarren. Wij denken dat we daarmee tegemoet komen aan een brede wens van onze inwoners. De krant wordt (normaliter) elke tweede woensdag van de maand huis-aan-huis in de hele gemeente verspreid. Daarnaast is de krant af te halen op verschillende afhaalpunten in onze gemeente.

Te downloaden:

Onderzoek dienstverlening januari 2016

Het eerste onderzoek van het inwonerspanel ging over de dienstverlening van onze gemeente. Het onderzoek vond plaats in januari 2016. De respons was 87% en de resultaten van het onderzoek leest u in het onderzoeksrapport dat u hieronder kunt downloaden.

Het college heeft eind april vergaderd over de vervolgacties naar aanleiding van het onderzoek. Om de dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de wensen van inwoners, is besloten om drie hoofdpunten op te pakken:

 1. het terugbellen en mailen van klanten binnen 2 werkdagen;
 2. meer benutten van het digitale kanaal voor onze dienstverlening;
 3. zorgen voor een betere bereikbaarheid: pilot met werken op afspraak na 16.00 uur.

Hier wordt de komende tijd volop aan gewerkt. Meer informatie over dit collegebesluit, leest u in het collegeadvies.

Te downloaden: