Op basis van het eerste ontwerp, zienswijzen en veel gesprekken is een tweede ontwerp Omgevingsvisie opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu aan de gemeenteraad voor om dat ontwerp inspraakrijp te verklaren.

Goede balans zoeken

Volgens wethouder Roel de Jong is in het tweede ontwerp van de omgevingsvisie een goede balans gevonden. “We hebben voor het tweede ontwerp veel tijd en energie gestoken in het zoeken van én voldoende koers, én genoeg beweegruimte voor toekomstig bestuur en initiatiefnemers. We willen de waarden van het landschap beschermen én ontwikkelen. En er moeten ook nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Het vinden van die juiste balans heeft veel tijd gekost, meer dan we hadden verwacht.”

Digitaal document

In tegenstelling tot het eerste ontwerp is dit ontwerp en straks de definitieve omgevingsvisie een digitaal document. De Omgevingsvisie De Fryske Marren draait veel om de fysieke leefomgeving en werkt dus veel met kaartmateriaal. In een digitale vorm is het makkelijker om de informatie te vinden die past bij een specifieke locatie. Wethouder de Jong: “We vonden een digitale vorm beter passen bij hoe de Omgevingswet straks werkt. En voor wie minder digitaal vaardig is, bieden we ook een alternatief of helpen we graag op het gemeentehuis.”

Gemeenteraad bespreekt en besluit begin 2022 over inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft het tweede ontwerp inclusief de beantwoording van de reacties op het eerste ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad met het voorstel om deze ‘inspraakrijp’ te verklaren. De gemeenteraad bespreekt de ter inzage legging van het tweede ontwerp op 20 december 2021 in het Petear. Dit krijgt een vervolg op 19 januari 2022, waarna de raad naar verwachting op 2 februari 2022 besluit over het inspraakrijp verklaren ervan. Iedereen kan vervolgens reageren op het tweede ontwerp. Die reacties worden dan waar nodig verwerkt in een definitief ontwerp dat naar verwachting later in 2022 wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De stukken kunt u vinden in de agenda van het Petear van 20 december.

Wat is een omgevingsvisie?

Binnen onze gemeente zijn er veel functies die ruimte vragen in de fysieke leefomgeving. Landbouw, en ruimte voor de natuur. Woningbouw, en ruimte voor recreatie. En bescherming van de cultuurhistorie. In de omgevingsvisie komen alle onderwerpen samen. De balans zoeken, dat is de uitdaging. Nieuw in de omgevingvisie is dat ook gezondheid en samenwerking belangrijke onderwerpen zijn. De omgevingsvisie gaat in op de nieuwe opgaven die er spelen en geeft in grote lijnen weer hoe we daarmee om willen gaan. In 2024 moet iedere gemeente er een hebben.