Afgelopen dinsdag zijn bewoners en winkeliers geïnformeerd over de renovatie van de Lutskade in Balk. Er was een mooie opkomst van zo'n 55 belangstellenden. De eerste herstelwerkzaamheden staan gepland voor januari 2019 (fase 1), deze planning gaat in overleg met de winkeliersvereniging. Hierbij gaat het om herstel van een aantal ankers in de kademuur aan de Van Swinderenstraat en bij de Teernstrabrug; daarnaast om het opnieuw inmetselen van ontbrekende stenen. Fase 2 is uitgebreider en wordt nu voorbereid voor uitvoering in 2020: hierbij gaat het om een deel van de kademuur aan de kant van de Raadhuisstraat - tussen de Teernstrabrug en de Ossebrug - dat geheel vervangen moet worden. Op de informatieavond is door gemeente en Antea toegelicht hoe dit in zijn werk gaat.

Veilig en duurzaam

Het was een nuttige avond en bewoners waren positief over de aanpak en de uitleg. Ook is er een duidelijke voorkeur voor het behoud van de huidige lindebomen, waar dat mogelijk is. Natuurlijk staat veiligheid van de kade en duurzaamheid/kwaliteit voorop, maar daarbij horen wel een aantal uitgangspunten: de historische uitstraling van de kademuur - met behoud van de bogen in het metselwerk - en behoud van het beeld van de Luts met de bomen, typerend voor het centrum van Balk. Ook de huidige breedte van de Luts is een voorwaarde. Bewoners en winkeliers konden zich goed in deze uitgangspunten vinden.

Historische Luts en Raadhuisstraat

Op de tafels lagen posters met uitleg over de renovatie-aanpak. De voorkeur gaat tot nu toe uit naar het plaatsen van een stalen damwand en een nieuwe, gemetselde kademuur ervoor. Daarbij moeten de bomen tijdelijk verplant worden en later weer teruggeplaatst. Daarnaast kwamen een aantal andere zaken ter sprake, zoals de verkeersrichting en het snelle rijden op de Raadhuisstraat. Ook de afstand tussen de lindebomen - het zijn er nu 33 op het te renoveren gedeelte - was onderwerp van gesprek. Daarnaast de zorg voor de fundering van de huizen; het is goed om hier bij de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening mee te houden en vooraf de situatie goed vast te leggen. Dit is dan ook onderdeel van het project. Ook de renovatie die in 1994 plaatsvond, kwam op de bewonersavond ter sprake.

Behoud van de lindebomen

Er is een vitaliteitsonderzoek gedaan naar de lindebomen ('vormlindes'), die deels monumentaal zijn. Hieruit blijkt dat de bomen - met een goede voorbereiding in 2019 - goed verplantbaar zijn en na de kaderenovatie weer teruggeplaatst kunnen worden. Het collegeadvies over fase 2 van de renovatie is nu in voorbereiding, de gesprekken op deze bewonersavond zijn hier input voor. Dat geldt ook voor het vitaliteitsonderzoek van de bomen. Natuurlijk is het ook mogelijk om nieuwe bomen te planten, maar de voorkeur gaat uit naar behoud van de huidige bomen. Voor de renovatie kijken we samen met de bewoners naar een tijdelijke invulling met bijvoorbeeld ander groen, langs de betreffende kademuur.

Vervolg en informatie

Het eerste herstelwerk gaat zoals het nu staat in januari van start. De precieze datum is nog niet bekend, maar overleggen we met de winkeliers en plaatselijk belang. Zodra de datum bekend is ontvangen bewoners een brief en informeren we u hierover. Tijdens de herstelwerkzaamheden wordt de Van Swinderenstraat 14 dagen afgesloten voor verkeer. Op onze website is een projectpagina in voorbereiding over de Lutskade: vanaf vrijdag 20 december vindt u hier alle informatie, tekeningen, planning etc. overzichtelijk bij elkaar.