Deze pagina is verlopen.

Voorontwerpbestemmingsplan Joure – Wyldehoarne 4 fase 1

Met ingang van 16 mei 2022 ligt gedurende 4 weken het voorontwerpbestemmingsplan Joure – Wyldehoarne 4 fase 1 met de bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage.

Plangebied

Het plangebied is gelegen in het oosten van Joure en wordt begrensd door:

Doel

De woonwijk Wyldehoarne wordt in verschillende deelgebieden ontwikkeld. De eerste drie zijn nagenoeg voltooid. m deze reden wil de gemeente een vierde deelgebied aan de oostzijde van de bestaande deelgebieden ontwikkelen. Dit vierde deelgebied wordt in een noordelijke fase 1 en een zuidelijke fase 2 ontwikkeld. In fase 1 zijn 136 nieuwe woningen beoogd. Om de ontwikkeling  mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan voorziet hierin en richt zich op fase 1 van Wyldehoarne 4.

Waar ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

Daarnaast is informatie over het voorbereidingsbesluit te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPJRE22WYLDEHOR4F1-VO01.

Inspraakreactie

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.