Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – De Polle

(bekendmaking op grond van de inspraakverordening)

Met ingang van 18 mei 2022  ligt gedurende 4 weken het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – De Polle met de bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage.

Plangebied

Het plangebied ligt tussen de dorpskern van Lemmer en de A6. Het plangebied ligt aan de oostkant van Lemmer. Het wordt aan de noord en westzijde omsloten door een waterloop (uitloop van de Vluchthaven), aan de oostzijde door de Zeedijk en de Polle aan de zuidzijde door een benzinepompstation en de Almere.

Het plangebied is in de huidige situatie een bedrijventerrein waar onder meer een scheepswerf en een steenhandel gevestigd zijn geweest. Beide zijn niet meer in gebruik. Inmiddels staan de panden leeg. Ook de loods van de bouwmarkt in het noorden van het plangebied staat leeg.

De drie bestaande woningen aan de Zeedijk nummer 5,6 en 7 vallen buiten het plangebied.

Doel

De gronden van de Polle 9 tot 14 waren voorheen in gebruik als houtmolen. De bedrijfsvoering hiervan is inmiddels al enkele jaren beëindigd. De huidige bedrijfspanden zijn verouderd en worden momenteel ook niet meer gebruikt als bedrijf. Dit zelfde geldt voor de gebouwen op het perceel Polle 15.

Het plan is om het gebied te herstructureren middels sloop en nieuwbouw. Het nieuwbouwplan voorziet in 20 grondgebonden woningen en 79 appartementen inclusief de realisatie van een jachthaven.

Het beoogde plan is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet in een passend juridisch-planologisch kader.

Waar ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – De Polle met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – De Polle te raadplegen via www.ruimtelijkplannen.nl. De planid is: NL.IMRO.1940.BPLEM22DEPOLLE-VO01.

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling.

Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure.

Vermeld in uw brief:

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.