Cor Schotanus en Marcel Hylkema over zonneparken in De Fryske Marren (12-02-2020)

Cor Schotanus en Marcel Hylkema voor een leeg weiland met op de achtergrond windmolens

Zonnepanelen op daken zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Daarnaast zijn er in De Fryske Marren steeds meer andere zonne-energiebronnen in opkomst, zoals zonneparken/-velden. Cor Schotanus en Marcel Hylkema vertellen.

“It is de ambysje fan de gemeente om yn 2030 útslutend gebrûk te meitsjen fan duorsume enerzjyboarnen”, zegt Cor Schotanus, werkzaam als beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid bij De Fryske Marren. “En gelokkich nimme hieltyd mear minsken, bedriuwen en organisaasjes it inisjatyf om harren enerzjygebrûk te ferduorsumjen. Sinnestroom is as enerzjywinning tige populêr, ek troch de subsydzjeregelingen fan de oerheid. Dat merke we ek yn ús gemeente; we krije regelmjittich oanfragen foar it ûntwikkeljen fan sinneparken.”

Eerste zonneveld in Lemmer

De gemeente heeft een beleidskader voor Sinnefjilden opgesteld. “Daarin staat beschreven hoe we omgaan met initiatieven voor zonneparken”, gaat Marcel Hylkema, vergunningscoördinator bij De Fryske Marren, verder. “Onze voorkeur gaat uit naar het plaatsen van zonnepanelen op daken. Maar, we hebben niet genoeg dakoppervlak in onze gemeente om iedereen van groene stroom te voorzien. Daarom ondersteunen we ook andere initiatieven. Het is de verwachting dat het eerste zonneveld in De Fryske Marren nog dit jaar wordt ontwikkeld, aan de rand van industrieterrein Lemsterhoek in Lemmer. Het park van ongeveer 25 hectare is groot genoeg om tweederde van Lemmer en omgeving van stroom te voorzien. Behalve zonnevelden zijn er ook andere gebieden geschikt voor zonnesystemen. Denk hierbij aan plekken met een dubbele functie, zoals zonneparken op oude vuilstortplaatsen, zandwinplassen en parkeerplaatsen.”

In overleg met de omgeving

Als gemeente stellen we net als de provincie hoge eisen aan nieuwe zonneparklocaties. Cor legt uit waarom: “Wy binne fan betinken dat in sinnepark op in goede wize ynpast wurde moat. De kwaliteit fan it lânskip en de leefomjouwing meie net ferlern gean. Inisjatyfnimmers fan in sinnepark moatte dêrom ûnder oare in lânskipsplan opstelle. Dat plan moat yn ús beliedsramt passe en ôfstimd wêze mei de provinsje foardat se begjinne meie. Dêrneist moat it projekt ôfstimd wurde mei de omwenners, want sûnder draachflak hat in park gjin kâns fan slagjen.” Ontwikkelaars moeten bewoners en belanghebbenden nauw betrekken bij het ontwikkelproces en ze de mogelijkheid bieden om te participeren in het project. Marcel: “Het is niet ongebruikelijk dat er voor omwonenden een gebiedsfonds wordt opgericht, zodat een deel van de opbrengsten uit het zonnepark ten goede komt aan de plaatselijke omgeving. Met dat geld kan men bijvoorbeeld andere lokale initiatieven financieren.”

Op het net

Eén van de voorwaarden voor het realiseren van een zonnepark is dat deze zich binnen of vlakbij stedelijk gebied bevindt. Daarnaast moet de omvang van het park afgestemd zijn op de grootte van het gebied. Marcel: “Bij kleine kernen passen kleine zonnevelden en bij de grotere kernen - Joure, Sint Nicolaasga, Lemmer en Balk - zijn grotere initiatieven mogelijk. Verder is het voor het kostenplaatje beter om een zonnepark in de buurt van een netaansluiting te plaatsen, op een plek waar het energienet het toelaat. Kleinere zonneparken kunnen in principe op het laagspanningsnet of een substation worden aangesloten. Voor grootschalige zonneparken (boven de 10 megawattpiek) is, wanneer mogelijk, een maatwerkoplossing met de netbeheerder nodig.”

Meer weten over het zonnepark in Lemmer? Ga naar de website van gemeente De Fryske Marren: defryskemarren.nl/zonnevelden.

Top